Haiti | Kreyol Forum Haiti News Haitian Culture Log In

Welcome to our Home - Lakay Ayiti

Kreyol.Com has been online since December 2nd, 1999 - this site was created to promote the learning of Haitian Creole. To be honest the site was created because the webdesigner was afraid he would forget how to speak Haitian Creole if he did not collect some vocabulary over time. Join us in our journey to keep our Haitian Hearts burning with vivid words of Kreyol.

Haiti


Below you will find a group of English / Kreyol word list. Compiled over the years. This project slowed down after Google Translate started to feature Haitian Creole but we feel there is still room to improve our resources so stay tuned for more updates and improvements to our language services and Kreyol.Com.

Kreyòl Ayisyen


Haiti | Kreyol ForumsKreyol [ Haitian Creole ]
Dictionary
T ~ Kreyol pronunciation ( te ) ( as in tell )


table / tab, tablo
table below / tablo ki anda
tail / lake, ke
tailor / tayè
take / v pran
take care of / regle
take out / rale
tale / istwa, kont
talk / v pale, koze
talk / n koze
tall / ro
tame / donte
tangle / mele
tap / v tape
tape / tep
tape recorder / n tep
target / v vize
tart / brak
task / travay
taste / n gou
taste / v goute
tax / n taks
tea / te
teach / montre, anseye
team / ekip
tear / v dechire
tear open / dekond
tease / toumante
technical / teknik
technology / teknoloji
tedious / fatigan
teenager / tinedjè
telegram / depèch
telephone / telefonn
tell / rakonte, di
tell a joke / ba blag
tell a lie / ba manti
temper / n tanperaman
tempest / tanpèt
temple / tanp
temporary / tanporè
tempt / tante
ten / dis
tenant / lokatè
tender / adj tann, sansib
tense / adj enève, rèd
tent / tant
term / tèm
terrible / terib
terror / laterè
test / n tès, egzamen
than all / pasè tout
thank / remèsye
thank god / gras a dye
theater / teat
then / alò, atò
there / la
there is/ are / genyen, gen
there it is / vwala
therefore / donk
they / yo
thick / epè
thief / vòlè
thigh / kuis
thin / fen
thing / bagay
think / reflechi, panse, kwè
third / trwazyèm
thirst / swèf
thirsty / swèf
thirteen / trèz
thirty / trant
Thomas / Toma
thought / panse
thousand / mil
thread / n fil
threat / n menas
threaten / v menase
three / twa
throat / gòj
throw / voye, lage
thumb / pous
thunder / loray
thunder / v. tonen
Thursday / jedi
ticket / tikè, biye
tidy / pwòp
tie / n kravat
tie / v mare, bande
tie down / mare tighten / sere
till / jis, jiska
timber / bwa chapant
time / lè(when), tan(general), fwa(number of ..),
kou
timid / timid, kazwèl
tiny / toupiti
tip / tèp
tire / n. kaoutchou
tire / v fatige
tired / fatige
tissue / papye twalèt
title / n tit
to / a, nan
toast / n. pen grye
today / jodi
toe / zòtèy
together / ansanm
toil / v travay di, trimen
tomato / tomat
tomb / tonm
tomorrow / demen
the day after tomorrow / aprè demen
tongue / lang
tonight / aswè
too / tou, trò
tool / zouti
tooth / dan
top / tèt
on top of / sou, sous
torch / tòch
tortoise / tòti
torture / v malmennen
total / total
touch / v touche, manyen
tough / rèd
tourist / touris
toward / vè
towel / sèvyèt
town / vil, lavil
toy / jwèt
trace / v trase
trace / n tras
track / v suiv
trade / n metye
traffic / trafik
train / tren
traitor / trèt
transfer / v transfere
transfer / n transfè
translate / tradui
transportation / transpè
trash / n fatra
trash / v tòchonnen
travel / n vwayaj
travel / v vwayaje
treasure / trezò
treat / v trete
tree / pyebwa
tremble / tranble
tress / très
trigonometry / trignometri
trim / v bòdu
trip / n vwayaj, liny, tounen
trouble / n problèm, troub
trouble / trouble
trousers / pantalon
truck / kamyon
true / vre
truly / vrèman
trunk / kòf
trust / v fè konfyans
truth / laverite, verite
try / v eseye
Tuesday / madi
tune / mizik
turkey / kodenn
turn / tounen, vire
tutor / n profesè
twelve / douz
twenty / ven
twice / defwa
twin / jimo
twist / v tòde
two / de
type / jan


Kreyol / English


T
tab - (n) table
tabak - tabaco
tabatyè - (n) snuffbox
tabdénwi - nightstand
tabli, (liquid) poze, - settle v
tabliye - (n) apron
tablo - blackboard
tablo - painting (art work)
tablo ki anda - table below
tablo peryodik - periodic table
tablo - table (chart)
taboure - stool
tach - spot
tach - blot
tach - dot
tach - mark
tach - mark n
tache, mare - fasten
tache, kole - attach
tache, kole, ajoute - append
tache - pin v
taks - duty
taks - tax n
taksi - cab
talan - knack
talan - skill
talè - soon
talon - heel
talon kitkit - high heels, spike heel shoe
talonnen - to harass
talonnen - to tail, to follow closely
tan - time (general)
tan - weather
tan pou - rather than, instead of
tandiske - whereas
tandiske - while
tank - as long as
tankou, kon - like
tankou, menm, parèy - alike
tankou (otan, kom, menm ak) - as
tann, sansib - tender adj
tann, alatant - expect
tann - wait
tanp - temple
tanperaman - temper n
tanpèt - tempest
tanpete - rave v
tanpon - seal n
tanporè - temporary
tanpri - please v
tansmèt - convey
tansyon - stress
tansyon - tension
tant, matant - aunt
tant - tent
tantataif - attempt
tantataif - attempt n
tante, pran hans - attempt v
tante - tempt
taptap / rapid, fast, quick
TapTap / small passenger truck, small pickup for Public transportation
tape - tap, strike or hit
tapi - carpet
tat - pie
tate, tripote - finger v
tavhe, mare, uni - bind
tcheke, rann kont - ascertain
tcheke - gauge (v)
tcheke - gauge (v)
tchwi - leather
tè glèz, ajil - clay
tè, teren - land
tè - earth
tè - ground
te - tea
teat - theater
teknik - technical
teknoloji - technology
tèl - such
telefonn - telephone
telegram - cable
televisyon - television
tèlke - such as
tèlman - such a way
tèm - term
temerè - bold
temwen - witness n
tenbre - stamp v
tenèb - gloom
tenm - stamp n
teori - theory
tep - tape v
tep - tape recorder n
tèp - tip
teren, tè - ground
teren, jaden - field
teren - land
teren - plot (of land) n
terib - fierce
terib - terrible
terifyan - appalling
terifyan - awful
terifye - appall
tès, egzamen - test n
teste - test v.
tèt, kò - self
tèt, somè - peak
tèt klè - lucid
tèt kay, twakay - roof
tèt, (v) dirije - head
tèt klè - lucid
tèt - brain
tèt - top
tètchaje - disarray
tete, sen - breast
tete, pwatrin - bosom
tete - suck v
tètfèmal - headache
ti bèf - calf
ti gason - boy
ti rivyè - brook
ti galope - center n
tif, vyèj - virgin
tifi, djal - girl
tifi - chaste adj
tifi - daughter
tikè, biye - ticket
timid, kazwèl - timid
timid - shy
timoun - baby
timoun - child
timoun - kid
tinedjè - teenager
tinen - dwarf
tirè - hyphen
tire - to milk v
tire - to pull
tire - to shoot v
tire - to take
tise, mare - weave v
tit - title
titile - chancel v
tiyo - pipe n
tizan - embers
to - rate n
tobe-leve - on and off
tòch - torch
tòchonnen - trash v
tòde, tòdye - wring v
tòde - twist v
tòdye - wring v
Toma - Thomas
tomat - tomato
tonbe - fall v.
tonbe - start v (doing something)
tonen - thunder v.
tonm - tomb
tonnèl - shelter n
tonton, monnonk - uncle
Tonton Nwèl - Santa Claus
toro - bull
total - amount
total - total
tòti - tortoise
tou patou - anywhere (at all)
tou, ositou - also
tou dwat - straight ahead
tou, trò - too
tou - quite
toubiyon - whirl
touche, trouble - affect
touche, manyen - touch v
touche, okipe - handle (v)
touche, okipe - handle
touf - clump n
toufe - choke n
toufe - quash
toufe - quash
toufe - smother
toufe - strangle
toujou - still
toujou - yet
toulede - both
toulejou - daily
toumante, anbete - tease
tounen, vire - turn
tounen, retounen - return
tounen - become
tounen - sour (milk) v
tounen - trip n
toupit - slightly
toupiti - tiny
toupre, akote, pre - near
touris - tourist
tous - cough n
touse - cough v
touswit, imedyatman - immediately
tout bon - real
tout moun - everybody
tout lèzòt - all the others
tout - all
tout - entire
tout - whole
toutouni - bare
toutouni - naked
toutouni - nude
touye - kill
tradisyonelman - traditionally
tradui (lang) - render
tradui - translate
trafik - traffic
traka, nwi - bother
traka, nwi - bother
traka - worry n
trakase - worry v
tranble (fredi) - shiver v
tranble - tremble
tranbleman tè - quake
tranch - slice n
tranche, koupe - chop v
trangle, toufe - smother
trangle, toufe - strangle
trankil - placid
trankil - quiet
tranpe, (thirst) koupe swaf - quench
tranpe - quench
tranpe - soak v
tranpe - solution n
transfè - transfer n
transfere - transfer v
transparan, nèt - clear adj
transpètranspòtasyon - transportation
trant - thirty
trape, kenbe - catch
trape, kenbe - catch v
tras - trace n
trase - sketch v
trase - trace v
travay - task
travay - labor
travay - work
travay di, trimen - toil v
travay - job
travayè - worker
travèse, kwaze - cross v
trayi - betray
trè, bien - very (much),
tren - train
trening - training
trenke - chink v
trennen - drag
trennen - lug
très - lock (of hair)
très - plait n
très - tress
tresayi - flinch
tresayi - flinch v
trese, kòde - plait v
trèt - traitor
trete an zanmi - befriend
trete - treat v
tretman - cure
tretman - cure n
trèz - thirteen
trezò - treasure
tribinal, lakou - court
trignometri - trigonometry
trikote - knit
trimen - toil v
tripotay - gossip
tripote - finger v
tripote - finger
tris, sonm - dreary
tris, pa kontan - unhappy
tris - sad
tristès - sadness
trò - too
tròk, v tròke - barter
tròke - barter v
tronpe - beguile
tronpe - cheat v
trote - center v
troub - trouble
trouble - affect
trouble - trouble
trouble - upset
troup, bann - flock
trouve - acquire
trwazyèm - third
tuiye, touye - kill
twa pye - yard (3 feet)
twa - three
twakay - roof
twal - canvas n
twal - cloth
twalèt - bathroom
twòk, echanj - exchange n
twompe (woule) - to fool
twou nen, narin - nostril
twou - ditch
twou - hole
tyèd - warm
tyèmondis - third worldHaitian Creole

Kreyol Dictionary

quick index to haitian creole and english dictionary words:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Haitian Creole


Haiti Worldwide

Free counters!