Haiti | Kreyol Forum Haiti News Haitian Culture Log In

Welcome to our Home - Lakay Ayiti

Kreyol.Com has been online since December 2nd, 1999 - this site was created to promote the learning of Haitian Creole. To be honest the site was created because the webdesigner was afraid he would forget how to speak Haitian Creole if he did not collect some vocabulary over time. Join us in our journey to keep our Haitian Hearts burning with vivid words of Kreyol.

Haiti


Below you will find a group of English / Kreyol word list. Compiled over the years. This project slowed down after Google Translate started to feature Haitian Creole but we feel there is still room to improve our resources so stay tuned for more updates and improvements to our language services and Kreyol.Com.

Kreyòl Ayisyen


Haiti | Kreyol ForumsKreyol [ Haitian Creole ]
Dictionary
S

S ~ Kreyol pronunciation ( es ) ( same as english )

sack / n sak
sacrifice / n sakrifis
sad / tris
safe / adj senesòf
safe / n kòfrefò
sail / n vwal
sail / v navige
salad / salad
salary / salè
sale / n lavant
saliva / krache
salmon / somon
salt / sèl
salute / v salye
same / menm
sample / n echantiyon
sand / sab
sandwich / sandwich
sane / lisid
sash / sentiwon
satisfy / v satistè
saturate / satire, boure
Saturday / samdi
sauce / sòssaucer / sokoup
sausage / sosis
save / sove
savior / sovè, lesovè
savor / gou
say / di
scald / chode
sale / balans
scare / efreye, alame, fè pè
scarf / echap
scent / sant, orè
schedule / n orè
school / lekòl
science / syans
scientific / syantifik
scissors / sizo
scold / reprimande
scorch / rousi, boule
score / n skò
scorn / v meprize
scoundrel / kannay
scrape / v grate, rafle
scratch / v grafouyen
screen / ekran
scribble / v madjigridji
scrub / v frote
sea / lanmè, loseyan
seal / n tanpon
seal / v sele
search / v chèche
seat / chèz
second (number)/ dezyèm
second (time) / segonn
secondly / dezyèmman
secret / n sekrè
secretary / sekrite
secure / adj ansekirite
security / sekirite
sedate / andòmi
seduce / sedui
see / wè
seed / grenn
seek / chèche
seem / sanble
seize / sezi
select / seleksyone, chwazi
self / tèt, kò
selfish / egoyis
sell / vann
senate / sena
send / voye
sensational / sansasyonalis
sensationalize / v. sansasyonalize
sense / sans
sensible / sansib
sentence / fraz
separate / adj apa, separe
separate / v separe
separately / separe
September / septanm
sequel / fen, sauit
sequence / sekans
series / seri
serious / serye
serpent / koulèv
servant / restavèk, bòn
serve / sèvi
service / sèvis
settle / v etabli, tabli
seven / sèt
seventy / swadandis
several / plizyè
severe / sevè
sew / koud
sex / sèks
shabby / ranyon
shade / n lonbraj
shadow / lonbraj
shake / v souke
shallow / pa fon
shame / n ront, dezonè
shampoo / chanpou
shape / fòm
share / separe, pataje
shark / rèkin
sharp / file, pwenti
shave / fè bab, raze
she / li
sheep / mouton
sheet / dra
shelf / etajè
shell / koki
shelter / n ladesant, tonnèl
shift / v chanje
shine / klere
ship / bato
shirt / chemiz
shirt long-sleeved / chemiz manch-long
shiver / v tranble (fredi)
shock / n chok
shock / v choke
shoe / soulye
shoot / v tire
shop / n magazen, boutik
shop / v achte
shore / bòdmè
short / n chòt, nout kanson
shoulder / n zepòl
shoulder / v sipòte
shout / v rele fò show / v montre
show / n program
shower / n douch
shower / v. binyin
shrink / retresi
shut / v fèmen
shy / timid
sick / malad
side / n bò, kote
sign / n siy, pankat
sign / v siyen
signature / siyati
silence / silans
silk / swa
silly / enbesil, bèt, komik
silver / ajan, lajan
similar / sanble, genlè menm
simple / senp
sin / n peche
since / depi
sincere / sensè
single / selibatè, grenn
sink / v plonje, koule
sip / v sirote
sister / sè
sit / chita
situation / sitiyasyon
six / sis
sixty / swasant
size / n grosè, dimansyon
skate / monte paten
skew / krochi
skid / patinen
skill / talan
skin / po
skin / v. koche
skirt / jip sky / syèl
slack / n pantlon, kanson
slander / kalomnye
slang / jagon
slap / v souflete
sleek / swa, dous
sleep / v dòmi
sleeve / manch
slice / n tranch
slide / v glise
slightly / toupit
slim / mens
sling / n echap
sling / v voye
slip / v glise
slow / dousman
slowly / dousman
sluggard / adj parese
sly / rize, sounwa
sly fellow / bankoulou
small / piti
smart / fò, entelijan
smash / v kraze
smell / v santi, pran odè
smile / v souri
smoke / v fimen
smoke / n lafimen
smooth / lis
smother / trangle, toufe
smoulder / mijote, konsonmen
snack / n goute
snail / kalmason
snake / koulèv
sneeze / v etènye
snore / v ronfle
snout / djòl, machwè
snow / n lanèj
so / alò, sitèlman, otan
so-so / kan sa
soak / v tranpe
soap / n savon
soap / v savonnen
sob / v kriye
social / sosyal
society / n sosyete, lasosyete
sock / chosèt
soft / mou
soil / v sal
soldier / solda
solemn / solanèl
solid / fèm , solid
solution / n solisyon, tranpe
solve / rezoud
somber / sonm
some / enpe, kèk
some (pl article) / de
somebody / yon moun
somehow / enpòt kijan
something / bayay, kichoy
son / pitit gason, fis
son-in-law / bofis
song / chante
soon / talè
sore / kòkraz
sorrow / chagren
sorry / v regrèt
soul / nanm
sound / son
sound / v. sonnen
soup / soup, lasoup
sour / si
south / sid, nansid
Souteast Asia / Azi di Disès
soviet / sovyetik
sow / v simen
space / plas, espas
Spanish / panyol, panyèl
spare / derechany
sparkle / c klere
speak / pale
special / espesyal
spectacle / spektak, program
speed / n vitès
spelling / òtograf, ètograf
spend / v depanse
spice / zepis
spider / zariyen
spill / devide
spin / vire
spinster / vyèyfi
spirit / lespir, move zèspit / v krache
in spite of / malgre
slendid / splandid
split / v separe
spoil / v gate
spoon / kiyè
spot / tach
spread / v gaye
spring / resò spring (the season) / prentan
square / adj kare
square (plaza) / plas
squash / n joumou, kalbas
squash / v kraze
stage / etap
stair / eskalye
stammer / bege
stamp / n tenm
stamp / v tenbre
stand / v kranpe
stand / n etanda
standard / estanda
star / etwal, setwal
stare / fikse, gade fiks
start / v stat
get started / derape
starve / grangou, mouri grangou
state / n leta, eta
state / v deklare
station / stasyon
statistic / estatistik
status / estati
stay / rete
steady / fiks
steal / vole, vòlè
steam / vapè
steel / asye
steering wheel / volan
step / pa, mach
stew / bouyon
stick / baton
still / gildiv, toujou
stingy / kripya
stocking / ba
stomach / vant, anbativant
stone / ròch
stool / taboure
stop / n stop stop / v estope, rete
store / n boutik, magazen
storm / van, move tan, loraj
story / istwa, kont
story (floor) /etaj
stove / recho
straight / dwat
straight ahead / tou dwat
strain / v fòse
strange / dròl, etranj
strangle / trangle
strategy / estrateji
straw / pay, chalimo
stream / sousdlo, rivyè
street / ri, lari
strength / fòs, kouraj, pwisans
stress / tansyon
stretch / v rale
strict / strik
strike / v frape
string / fisèl, kòd
strong / gen kouraj, fò
structure / estrilti
struggle / n batay, lit, boule
struggle / v lite
stuck / bare
student / elèv
study / etidye
stupid / estipid
stupidity / sòt
subject / sijè
submit / soumèt, remèt
subscribe / v abòne, souskri
suburb / fobou
succeed / reisi
success / siksè
such / kalite, tèl
such a way / tèlman
suck / v souse
suddenly / sanzatann
suffer / v soufri
sugar / sik
suggest / v sijere
suggestion / sijesyon
suicide / n sisid
suicide (commit ...) / v siside
suit / n kostim
suit / v byen tonbe, fè prosè
suitcase / valiz
sullen / mòksis
summer / ete, lete
summon / konvoke
sun / solèy, sole
Sunday / dimanch
sunflower / flè, solèy
sunglasses / youn kat je nwwa
superior / siperyè
supervise / sipevize
supply / v founi
support / v sipòte, soutni
suppose / v sipoze
supreme / siprèm
supreme court / lakou siprèm
sure / sèten, si, asire
make sure / pou pi si
surely / siman
surface / anlè
surgeon / chirijyen
surprise / n sipriz
be suprised / sezi
surrender / v baylegen
survive / siviv, chape
suspect / adj sispèk
suspect / v sispekte
suspend / sispann
suspicion / suspisyon
suspicous / sispèk
swallow / v vale
swear / jire
sweat / sue, swe
sweep / bale
sweet / dous, sikre
sweet potato / patat
swell / anfle
swift / rapid
swim / naje
swimming pool / pisin
swine / kochon
swing / n balansin
swing / v balanse
switch / n switch
switch / v chanje, pase
syllable / silab
Syrian / siryen
syringe / sereng
system / sistèm


kreyol - english

S
sa tout fason - anyway
sab - sand
sachè - bag
sadepan - that depends, it all depends
safrete - gluttony
saj - wise
sajfanm - midwife
sak - sack n
sakrifis - sacrifice n
sakrifye - sacrifice v
sal resèpsyon - reception room
sal - dirty
sal - filthy
sal - soil v
salad - salad
salè, peròl - wage n
salè - income
salè - salary
salitasyon - greeting
salte - dirt
salte - grime
salye, voye yon kout chapo - salute v
salye - greet v
samdi - Saturday
san pitye - callous
san pitye - callous
san souf - breathless
san, deyò - without
san konesans - unconscious
san limit - boundless
san limit -bountiful
san - blood
san - hundred
sanblans - resemle, likeness
sanble, genlè menm - similar
sanble - to gather together, to seem, appear
sanble - resemble v.
sanble - seem
sandriye - ashtray
sandwich - sandwich
sanisfè - content adj
sann - cinder
sanp - magic
sans - meaning
sans - sense
sansasyonalis - sensational
sansasyonalize - sensationalize v.
sansi, vantouz - leech
sansib - sensible
sansib - tender adj
sant, orè - scent
sante, lasante - health
santi move - reek v
santi, pran odè, pran sant - smell v
santi - feel
santiman - feeling
santral - central
santral - main
santralizasyon - centralization
sanzatann - freak
sanzatann - suddenly
sanzave - ragamuffin
satire, boure - saturate
satistè - satisfy v
sauit - sequel
savann, plato - valley
save - knowledge
savon - soap n
savonnen - soap v
se byen - OK
sè tè youn fwa - once upon a time
sè - sister, (Ti-sè - little sister)
sechrès - drought
sede, bay legen - cede
sedui - seduce
segonde - assist
segonn - second (time)
sèjèy - coffin
sèjousi - nowadays
sèk - circle
sèk - crisp
sèk - dry
sèk - rigid
sekans - sequence
sekirite - security
sekrè - secret n
sekrite - secretary
sèks - sex
sèl, annik - only
sèl, pou kont-(pron.) - alone
sèl - lone
sèl - salt
sele - seal v
selebre, fete - celebrate
seleksyone, chwazi - select
selibatè - bachelor
selibatè, grenn - single
sèlman - mere adj
sèlman, sèl, annik - only
selon lizaj - usual
sèman - oath
sèmante - swear
semèn, senmenn - week
sena, lachanm - senate
sen - breast
sen - holy
sendika - union
senk - five adj
senkant - fifty
senkyèm - fifth
senmenn - week
senp - simple
sensè - sincere
senti, sentiron - belt
sentiron - belt
sentiwon - sash
senyen - bleed
separe, pataje - share
separe, detache - apart
separe tè - parcel v
separe - break v.
separe - break
separe - separate adj
separe - separate v
separe - separately
separe - split v
sepedan, poutan, epoutan - however
septanm - September
sere, foure - hide
sere, ponyen - clench v
sere, foure, etenn - put
sere, foure - hide v.
sere - keep
sere - tighten
seremoni, degre - ritual
sereng - syringe
sereyal - cereal
seri - series
seriz - cherry
serye - serious
serye - vital
sèt - seven
sètadi - that is to say
sètaprèmidi - this afternoon
sèten, siswafè, si - certain
sèten, si, asire - sure
sètènman - certainly
sètifika - certificate
sètifye - certify
sevè - severe
sèvi ak - have use for
sèvi - serve
sèvis - service
sèvo, tèt - brain
sèvolan , kap - kite
sevre - wean
sèvyèt - napkin
sèvyèt - towel
sezi, pantan - startle
sezi - be suprised
sezi - seize
sezi - shocked
shè, sheri - dear
sheri - dear
shofe, anime - brisk
si, asire - sure
si - certain
si - if
si - sour
sibi - undergo
sid, nansid - south
sifizan - adequate
sifizan - ample
siflèt - whistle n
sigarèt - cigarette
sijè - subject
sijere - suggest v
sijesyon - suggestion
sik - sugar
sikisal - outlet
siklòn - hurricane
sikològ - psychologist
sikoloji - psychology
sikolojik - psychological
sikolojikman - psychologically
sikonstans - circumstance
sikre - sweet
siksè - success
silab - syllable
silans - hush
silans - silence
silèks - flint
silvouple!, souple! - please!
siman - concrete n
siman - surely
simen - sew (seeds)
simen - sow v
simityè - cemetery
sinema - cinema
sinonim - byword
siperyè - superior
sipevize - supervise
sipliye - beg
sipliye - beseech
sipliye - yearn
sipò - aid
sipò - aid n
sipòte, soutni - support v
sipòte - shoulder v
sipòte - withstand v
sipoze - allude
sipoze - assume
sipoze - suppose v
sipoziyon - allusion
siprann - astonish
siprèm - supreme
sipriz - surprise n
sirèt, bonbon - candy
sirèt - confectionery n
sirk - circus
sirote - sip v
siryen - Syrian
sis - six
sisid - suicide n
siside - suicide (commit ...) v
sispann, rete, stòp - cease
sispann - adjourn
sispann - stop (doing something)
sispann - suspend
sispèk - suspicous
sispèk - suspect adj
sispekte - suspect v
sistans, (v) ede - help
sistèm - system
siswafè, si - certain
sitadèl - citadel
sitèlman, otan - so
sitiyasyon - situation
sitron - lemon
sitwayen - citizen
siveye, veye - watch v
siveye - guard (v)
siveye - guard
siveye - watch for
sivik - civic
sivil - civil
siviv, chape - survive
sivoke - suffocate
siwo - honey
siy, pankat - sign n
siyati - signature
siye - wipe
siyen - sign v
siyifikasyon, sans - meaning
sizle, skilte - carve
sizo - scissors
skarabe - beetle
skilte - carve
skò - score n
sò, destine - fate
sòf, eksepte - barring prep.
sòf - safe, except
sokoup - saucer
solajman, alemye - relief n
solanèl - solemn
solda - soldier
sole - sun
solèy, sole - sun
solèy - sunflower
solid - firm adj
solid - solid
solisyon, tranpe - solution n
solisyone - solve
soloba - snack
somè - peak
somèy - sleep somon - salmon
son - sound
sonj - dream
sonje - remember
sonm - dreary
sonm - somber
sonnen, vante (the wind ...s) - blow v.
sonnen, rezone - clang v
sonnen - ring v.
sonnen - to sound v.
sòs - gravy
sòs - sauce
sosis - sausage
sosyal - social
sòsyè - witch
sòsye - wizard
sosyete, lasosyete - society n
sòt - stupidity
sòti - go out
soti - protrude
sotu - leave
sou kote - mistress
sou la men - handy adv
sou kote - aside
sou kiviv, eveye - alert adj
sou, sous - on top of
sou - drunk
sou sa - horny
sou - of (about a topic)
sou - on (a topic)
soud - deaf
souf - breath, pause or give a rest
souf - puff n
soufle, sonnen, vante (the wind ...s) - blow v.
souflè - fan v
soufle - puff v
souflete - slap v
soufri - ail
soujèm - second cousin; distant cousin
soufri - suffer v
souke - shake v
souke tèt - nod
soukekouche - cheap sleeping mat
soukoup - saucer
soukous - shock, blow, jerking or jolting movement; labor contraction(s)
soulaje, swaye - remedy v
soulaje, diminye - allay
soulajman - relief, consolation
soulay - dizziness, wooziness, light-headed
soule - drowsy; drunk; to mak dizzy or dazed, to be dizzy or dazed
soulezon - tipsiness, slight intoxicatiob
soulye - shoe
soumèt, remèt - submit
sounwa - sly
soup, lasoup - soup
soupi - sigh
soupire - to sigh
soupl - gentle
souple! (silvouplè, sivouplè) - please!
souplès - suppleness
souri - smile v
sourit - mouse
sous, pasdlo, ti rivyè - brook
sous - spring, source. origin
sous, piu - well n
sous - on top of
sousdlo, rivyè - stream
souse, tete - suck v
souse, (sise) - to suck
sousi - brow
sousi - eyebrow
souskri - subscribe v
sousòl - basement
soutèt - above
soutèt - atop
soutèt - up
soutni, kenbe - contend v
soutni - collaborate v
soutni - support v
souvan - frequent
souvan - often
souvni - souvenir
sovaj - brute
sovaj - brute adj
sovaj - wild
sove, chape, pati - escape
sove, mawon - evade
sovè, lesovè - savior
sove - save
sov&egrage; - savior
sovyetik - soviet
spektak, program - spectacle
spesifik - peculiar
splandid - slendid
stasyon - station
stat - start
steril - barren
stop - stop n
stòp - cease
strik - strict
sue, swe - sweat
suèl, paradi - heaven
suiv - follow
suiv - track v
suspisyon - suspicion
swa, dous - sleek
swa - evening
swa - silk
swadandis - seventy
swanye cure - cure v
swanye - care v
sware, swa - evening
swasant - sixty
swaye - remedy v
swè - perspiration, wish, evening
swe - sweat
swèf - thirst
swèf (swaf) - thirsty
swen - care, attention, (pran swan) to care for, (premye swen) first aid
swente - to seep out, ooze; to wet one's pants; to deficate on oneself
sweyay (laswenyaj, laswenyay) - (good) care, treatment
swenyen (swanye, swaye) to care for, look after, nurse, treat medically
swete - wish v
switch - light switch n
swiv - to follow
swivan - the following, next
syans - science
syantifik - scientific
syèk - century
syèl - sky, paradise, heaven
syès (lasyès) nap, snooze, siesta


Haitian Creole

Kreyol Dictionary

quick index to haitian creole and english dictionary words:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Haitian Creole


Haiti Worldwide

Free counters!