Haiti | Kreyol Forum Haiti News Haitian Culture Log In

Welcome to our Home - Lakay Ayiti

Kreyol.Com has been online since December 2nd, 1999 - this site was created to promote the learning of Haitian Creole. To be honest the site was created because the webdesigner was afraid he would forget how to speak Haitian Creole if he did not collect some vocabulary over time. Join us in our journey to keep our Haitian Hearts burning with vivid words of Kreyol.

Haiti


Below you will find a group of English / Kreyol word list. Compiled over the years. This project slowed down after Google Translate started to feature Haitian Creole but we feel there is still room to improve our resources so stay tuned for more updates and improvements to our language services and Kreyol.Com.

Kreyòl Ayisyen


Haiti | Kreyol ForumsKreyol [ Haitian Creole ]
DictionaryP ~ Kreyol pronunciation ( Pe ) ( as in pay )

pace / v apante
package / pakèt
page / paj
pacific / pasifik
pack / n pake, koli
pack / v anpakte, anbale
padlock / kadna
pain / doulè
paint / v pentire
paint / n penti
painting / tablo
pair / n pè
pair / adj doub
pale / pal
palm / pye palmis, plamye
palsy / paralize
pamper / v dòlote
Panama / Pènama
pan / n kasròl, bonm
panic / n panik
panic / v panike
pantry / gadmanje
pants / pantalon
papaya / papay
paper / paye
paradise / paradi
parcel / n palè
parcel / v separe tè
parch / v griye
parent / paran, fanmi
parley / v palmante
parley / n poupale
parole / pawèl
parrot / jako
parsley / pèsi
part / moso, pyès
partake / patisipe
participate / patisipe
participation / patispasyon
particular / espesyal, patikilye
party / pati, fèt
party / pati politik
pass / pase
passenger / pasaje
passion / pasyon
passport / paspò
past / lepase
pastor / pastè
pastry / patisri
patch / n patch, pyès
patch / v patche, rakomode
path / chemen
patience / pasyans
pattern / n modèl, egzanp
pattern / v modele
pauper / pòv, endijan
pavement / pave, asfalt
paw / pat, grif
pawn / plannen
pay / peye
pay attention / gade
pea / pwa
peace / lapè
peach / pèch
peak / tèt, somè
peasant / peyizan, abitan
peck / v beke
peculiar / spesifik
pedal / n pedal
pedal / v pedale
pee / pipi - pese
peek / v gade vit
peel / v kale
peep / v fè jouda
peeve / v irite, anmède
pelt / v kalonnen
pen / plim
pencil / kreyon
penetrate / penetre, antre
people / moun, pèp
pepper / pwav, piman
percent / pousantaj
percentage / pousantaj
perform / egzekite, fè travay
performance / pèfomans
perfume / pafen
perhaps / petèt
peril / danje
periodic / peryodik
periodic table / tablo peryodik
perish / peri
per up ones ears / kole zorèy
permission / pèmisyon
permit / n lisans, pèmi
permit / v pèmèt
perplex / anbarase
persecute / pèsekite
persist / pèsiste
person / moun
personnel / pèsonèl
perspiration / swè
persuade / pèsuade
pet / n bèt kay
petrol / petròl
photograph / foto, pòtre
phrase / fraz
physical / fizik
physical education / edikasyon fizik
pick / v ranmase, pran
pick / n pik
picnic / piknik
picture / n foto, pòtre
picture / v figire, imajine
pie / tat
piece / n moso, pyès
piece / v kole
pierce / pèse
pig / kochon
pigeon / pijon
pile / n pil
pillar / poto, pilye
pillow / zorye
pimple / bouton
pin / n zepeng
pin / v tache
pincers / pens
pinch / v zongle
pine / bwapen
pineapple / anana
pink / roz
pipe / n pip, tiyo
pipe / v kondi
pitcher / krich
pity / n pitye
place / n kote
place / v mete, poze
~take place / pase
placebo / plasebo
placid / trankil
plain / adj klè, kare
plian / n laplenn
plait / n très
plait / v trese, kòde
plan / plan
plane (flat area) / plèn
plane (airplane) / avyon
plant / n plant
plantain / bannan ( food: bannan pezé )
plate / asyèt, plat
play / v jwe
play / n pyèsteyat
plea / n plèd, jistifikasyon
plead / plede, enplore
pleasant / anizan
please / v plè kontante, tanpri
please note / note byen
please! / silvouple!, souple!
pleasure / plezi
pledge / n gaj
pledge / v garanti
plenty / ase, anpil
plot / v konplote
plot (of land) / n pasèl, teren
pluck / deplimen, rache, keyi
plug / v bouche
plug / n priz kouran
plum / prin
plump / gra
plunge / plonje
pneumonia / nemoni
pocket / n pòch
pocket / v anpoche
point / v montre
point / n pwen
poison / n pwazon
poison / v anpwazonnen
poker / pokè
police / polis, lapolis
polite / ploi, janti
political / politikal
politics / politik
poll / n vòt, eleksyon
pond / basen
ponder / reflechi
pool / pisin
poor / pòv
very poor / brizorye
population / popilasyon
pork / kochon
Port-au-Prince / Pòroprens
porter / pòtè
pose / pòz
pose / v. poze
possess / posede
possibility / posiblite
possibly / posib
post / v poste
post / poto
post office / n lapòs
postman / faktè
postpone / retade
pot / po
potato / pòmdetè
potato (sweet potato)/ patat
pour / vide
poverty / povrete
powder / poud
power / n pisans
power / v alimante
practically / prèxke
praise / v glorifye
praise / n elòj
pray / priye
prayer / lapryè
precaution / prekosyon
precede / presede, vin anvan
precious / presye, chè
precise / presi, egzak
predict / predi
prediction / prediksyon
preface / n prefas
prefer / prefer, pito
preference / gou
pregnant / ansent, gròs
prejudice / n prejije
prepare / prepare
presence / prezans
present / adj la, prezan
present / n kado
(be) present / prezante
presently / alèkile, kounye-a
preserve / v prezève
preserve / n konfiti
preside / prezide
president / prezidan
press / v peze
press (news) / n laprès
pretend / pretann
pretty / bèl
prevail / domine
prevent / prevni, evite, anpeche
previous / presedan
price / pri
prick / v pike
pride / fyète
priest / pè, prèt
primary / anpremye
primarily / premyèman
principle / prensip
print / v enprime
prison / prizon
private / prive
probability / pwobabilite
probable / prbab
proceed / kontinye
proceeds / benefis, montan
process / n. pwosesis
proclaim / prklame
procreate / prokreye, fè pitit
procure / bay, fè jwenn
produce / n danre, legim
profane / v. pwofane
profession/ metye, pwofesyon
professor / profesè
proffer / prezante
profit / n profi
profit / v profite
profound / fon, byen panse
profuse / abondan
program / pwogram
prohibit / defann
prolong / prolonje
prominent / repete, fò
promise / n promès
promise / v promèt
promote / avanse, monte grad
prompt / rapid
pronounce / prononse
proof / n prèv
proof / v verifye
proper / onèt, konvnab
property / propriyete, byen
propose / propoze
prosper / prospere, rive, reyisi
protect / proteje
prototype / pwototip
protrude / leve, pouse, soti
proud / fyè
prove / prouve
proverb / provèb, diton
provide / fourni
provided that / pouri ke
prowl / v rode
pub / kafe, bistro
publish / pibliye
puff / n souf
puff / v soufle
puke / v vomi
pull / rale, tire
pulley / pouli
pump / n ponp
pump / v ponpe
punish / pini, reprimande
punishment / pinisyon
pupil / elèv
puppet / poupe, mannken
purchase / n acha, komisyon
purify / pirifye
purpose / entansyon
on purpose / esprè
purse / n bous
purse / v plise
pursue / pouswiv
push / v pouse
put / mete, depoze, sere, foure, etenn
put under way / mete sou pye
puzzle / devinèt, problèm


Kreyol / English

P
pa janm - never
pa sipriz - aback
pa vre, manti - false
pa dakò - differ
pa janm - never
pa fon - shallow
pa dakò - disagree
pa vre, manti - false
pa ekzanp - for example
pa, mach - step
pa kontan - unhappy
pa - by (agent)
pa - not
padsi - overcoat
pafen - perfume
pafwa - sometimes
paj - page (of book)
Pak - Easter
pak - park
pake - batch
pake -chaff n
pake, lyas - bundle
pake, koli - pack n
pake - batch
pakèt - bunch
pakèt - package
pal - dim
pal - faint adj
pal - pale
pale - speak
pale de - speak of
pale, koze - talk v
palè - parcel n
palman - parliament
palmante - parley v
palpite - beat (heart)
pami, omilye - among
pan - ours
panche, apiye - lean
pandan, tandiske - while
pandan twa dènye ane-yo - during the last two
years pandan - during
panik - panic n
panike - panic v
pankat - sign n
pann, kwoke - hang
pann - breakdown
panno - wall
panse, kwè - think
panse - thinking
panse - thought
pant, enklinasyon - inclination
pantalon, kanson - pants
pantalon - trousers
pantan - astound
pantan - startle
pantlon, kanson - slack n
panye - basket
panyol, panyèl - Spanish, hispanic
panzou pouvwa - seize power
papa, pè - father
papa - daddy
papa - enormous
pap - pope
papay - papaya
papiyon lanp - gnat
papiyon lanp - moth
papiyon - butterfly
papye twalèt - tissue
paradi - heaven
paradi - paradise
paralèl - parallel
paralize - palsy
paralize - paralize
paran, fanmi - parent
paran, fanmi - relative
paran - kin
parapè - rail
parapli - umbrella
parayj - betting
parazit, vèmin - vermin
pare, detounen - ward
pare - ready adj
parese - lazy
parese - sluggard adj
parèt, sanble - appear
parèy - alike
pari - bid
paryaj - wager n
parye - bet
parye - wager v
pasaje - passenger
pasdlo, ti rivyè - brook
pasè tout - than all
pase - hand v
pase - happen
pase - happen
pase - iron v
pase - occur
pase - pass
pase - sift v
pase - switch v
pase - take place
pasèl, teren - plot (of land) n
pasifik - pacific
pasifik - peaceable
pasifik - peaceful
pasifikman - peacefully
paske, akòz - because
paske - for
paspò - passport
pastan, lwazi - leisure
pastè - minister (religious)
pastè - pastor
pasyans - patience
pasyel - partial
pasyon - passion
pat zannimo - hoof
pat farin - dough
pat, grif - paw
pataje - share
patat - (sweet) potato
patat - sweet potato
patch, pyès - patch n
patche, rakomode - patch v
patè - garden
pati politik - party
pati, sotu - leave
pati, fèt - party
pati, sotu - leave
pati - depart
pati - escape
pati - part
pati - take off (leave) (fly)
patikilye - particular
patikilyeman - particularly
patinen - skid
patisipe - partake
patisipe - participate
patispasyon - participation
patisri - pastry
patnè - chum
patoje - wade
patou - everywhere
patriyot - patriot
patron - boss
pave, asfalt - pavement
pawèl - parole
pawòl - word
pay, chalimo - straw
payas - decoy
paye - paper
pé etranje - xenophobia (adj)
pè, prèt - priest
pè, efreye - afraid
pè - couple
pè - couple n
pè - father
pè - favor v
pè - fear v
pè - pair n
pèch - peach
peche - fish v
pechè - fisherman
peche - sin v
peche - sin n
pechè - sinner
pedal - pedal n
pedale - pedal v
pèdi - lose
pedi - misguide
pèfomans - performance
pemanans - permanance
pèmèt, otorize - allow
pèmèt - permit v
pèmi - permit n
pèmisyon - permission
pen, bisuit - bread
pen grye - toast n.
pen, (v) flannen - loaf
Pènama - Panama
penetre, antre - penetrate
penitan - boring
pens - pincers
penti - paint n
pentire - paint v
peny - comb
pèp - people
pepinyè - nursery (plant)
peri - perish
perime - lapse (v)
peròl - wage n
peryòd, kriz - bow
peryodik - periodic
pèse - pierce
pèsekite - persecute
pèsi - parsley
pèsiste - persist
pèsonèl - personnel
pèsonn - nobody
pespektiv - outlook
pèsuade - persuade
pèt, chagren - loss
pete, gaye, provni, plede - arise
pete - burst
pete - erupt
pete - explode
petèt - maybe
petèt - might adv
petèt - perhaps
petròl - petrol
peye - pay
peyi, natif-natal - local
Peyi Dayiti - Haiti
peyi - country (nation)
peyi - domestic adj
peyi - folk
peyizaj, jaden flè - landscape
peyizan, abitan - peasant
peze - depress
peze - extort
peze - heavy
peze - press v
peze - weigh
pezib - peaceful
pi mal - worse
pi bon - better
pi grav - even worse
pi bon - best adj
pi devan - further down
pi bon - best
pi....pase - more adv
piblisite - advertisement
pibliye - publish
pijon - dove
pijon - penis
pijon - pigeon
pik - pick n
pikan - thorn
pike - keen
pike - prick, spicy(hot)
piki - injection, inoculation, shot
piknik - picnic
pil fatra - dump n
pil - heap
pil - pile n
pilsab - dune
pilwen - farther
pilwen - further
pilye - column n
pilye - column
pilye - pillar
pire - to squeeze, extract juice, to leak, discharge; purulent
piman - pepper
pinèz, ensèk - bug n.
pinèz - flea
pinga! - watch out
pinga - be careful
pini, reprimande - punish
pini - defy
pini - forbid
pinisyon - punishment
pip, tiyo - pipe n
piplis - more; even more, greater than
pirifye - purify
pis, pinèz - flea
pisans - might n
pisans - power n
pisin - pool
pisin - swimming pool
piti, enpe - little
piti - small
pitit gason, fis - son
pitit, timoun - child
pitit fi, tifi - daughter
pito - prefer
pito - rather
pitye - mercy
pitye - pity n
piu - well n
piyajè - looter
plafon - ceiling
plaj - beach
plak - patch, disk, spot
plake - affix
plamye - palm
plan - plan
plan - seed
planch - board n.
plannen - pawn
plant - plant n
plantasyon, jaden - farm
plante - plant v
planton - orderly in a hospital
plas rezève - reserved seat
plas, espas - space
plas - square (plaza), a space
plasay (plasaj) - common-law marriage, cohabitation
plase - to contract a common-law marriage, live together
plasebo - placebo
plat - dish
plat - flat
platfòm, pon - deck
plato - valley
plè kontante, tanpri - please v
plèd, jistifikasyon - plea n
plede, enplore - plead
plede - arise
plen - fill
plen - full
plèn - plane (flat area)
plenyen - complain
plezi - delight
plezi - fun n
plezi - pleasure
pli, ne - kink
pli - curl
pli - fold, crease
plim - feather
plim - writing pen
plim - body hair; pubic hair
plimen - to harm; to screw; to fuck
plimje - eyelash(es)
plis - more adj
plis - most
plise - to fold, crease, to wrinkle
pliye, koube - bend
pliye - fold v
plizye - many adj
plizye - many
plizyè - several
ploi, janti - polite
plon - lead
plonbri - plumbing
plonbye (bòs plonbye) - plumber
plonje, koule - dive
plonje, koule - sink v
plonje - dart v
plonje - dip
plonje - plunge
po - bark
po figi, jou - cheek
po, krout - rind
po - hide (n)
pò, waf - harbor
po - pot
po - skin
pobouch, lèv - lip
podjòl - lip poje - eyelid
pòch - pocket n
pokè - poker
poko - not yet
pokòk - forskin, prepuce polis, lapolis - police
politik - politics
politikal - political
pòm - apple
pomad (ponmad) - ointment, pomade: salve, cream
pòmdetè - potato
pon - bridge
pon - deck
pon - deck
ponp gaz - gas station
ponp - pump n
ponpe, vole - jump
ponpe - hop up and down
ponpe - pump v
ponyen - clench v
ponyèt - wrist
popilasyon - population
popile - popular
poro - leek
Pòroprens - Port-au-Prince
posede, genyen - own
posede, fè lajan - earn
posib - possibly
posiblite - possibility
positif - positive
pòslèn - china (porcelain)
poste - post v
pòt - door
pòt - entrance
pòtay - gate
pote, mete - wear v
pote, mennen - bring
pòte, direksyon - range n
pote - carry
pòtè - porter
poto, pilye - pillar
poto - post
pòtre - photograph
pòtre - picture n
pou lò m - by myself
pou pi si - make sure
pou kont-(pron.) - alone
pou - in order to
pou - lice
poud - brittle
poud - powder
poukisa - why
poul - chicken
pouli - pulley
poupale - parley n
poupe, mannken - puppet
poupe - doll
pouri, dekonpoze - decay v
pouri ke - provided that
pouri - addle
pouri - rot v
pouri - rotten
pouriti - rot n
pous - thumb
pousantaj, to - rate n
pousantaj - percent
pousantaj - percentage
pouse, soti - protrude
pouse soti - eject
pouse, soti - protrude
pouse soti - eject
pouse - push v
pousè dife - monger
pouse - bump v.
pouse - bump
pouse - jog
pouswiv - pursue
pousyè, salte - dirt
pousyè - dust
poutan, epoutan - however
pòv, endijan - pauper
pòv - poor
povrete - poverty
pòz - pose
poze kesyon - ask a question
poze pye - camp
poze pye - camp v
poze - alight v
poze - place v
poze, - settle (liquid) v
pran - to steal
pran - get
pran - occupy
pran - pick
pran - to take
pran - to catch, caught
pran - to arrive, to start (how long till)
pran odè (pran sant) - to smell, odor
pran, obteni - obtain
pran, bare, trape, kenbe - catch v
pran pòz - to pretend
pran sant - smell v
pran swen - cherish
pran van - get a breath of fresh air
pratik - convenient
pratik - regular customer
prbab - probable
pre - near
preche - evangelize
predi - predict
prediksyon - prediction
prefas - preface n
prefer, pito - prefer
preferans - choice
prejije - prejudice n
prekosyon - caution
prekosyon - precaution
premye - first
premye - initial
premyèman - first adj
premyèman - first (at first)
premyèman - firstly adv
premyèman - primarily
prensip - principle
prensipal, santral - main
prensipal - major adj
prentan - spring (the season)
preparasyon - preparation
prepare - prepare v.
prepare - ready
preri - meadow
près - almost
prese - hurry
presan - pressing, urgent
presedan - previous
presede, vin anvan - precede
presidan, direkte - chairman
prèske, - almost
preskri - prescribe
preskripsyon - prescription
presye, chè - precious
prèt pou - almost
prèt - priest
pretann, sipoze - allude
pretann - pretend
prete - borrow
prete - lend
prete - loan (v)
prèv - proof n
prevni, evite, anpeche - prevent
prevni, acèti - warn
prèxke - practically
prezan - present
prezan - present adj
prezans - presence
prezante - (be) present
prezante - introduce
prezante - proffer
prezève - preserve v
prezidan - president
prezide - preside
pri - cost n
pri - price
pridan - chary v
prim - award
prin - plum
privatizasyon - privatization
prive - private
priye - pray
priyoite - priority
priz kouran - plug n
priz - dash n
priz - grip
prizon - prison
prklame - proclaim
problèm, troub - trouble
problem - matter
problèm - puzzle
pròche - draw near
profesè - professor
profesè - tutor n
profi - profit n
profite - profit v
program - show n
program - spectacle
projte - forecast v
prokreye, fè pitit - procreate
prolonje - prolong
promenad - drive n.
promès - promise n
promèt - promise v
prononse, pwononse - pronounce
prononse - voice v.
pròp clean - clean adj
propoze - propose
propozisyon - clause n
proprietè, mèt - owner
propriyete, byen - property
prospere, rive, reyisi - prosper
proteje - protect
proteksyon - cover
proteksyon - cover n
protokòl - formality
prouve - prove
provèb, diton - proverb
provèb, sinonim - byword
provni, plede - arise
ptit-pitit - grandchild
puvri, louvri - open
pwa (rouj)* - bean
pwa - pea
pwa - weight
pwal - hair
pwason - fish n
pwatrin - bosom
pwatrin - chest n
pwav, piman - pepper
pwazon - poison n
pwen, tach - dot
pwen - fist n
pwent - point n
pwent - end
pwenti, egu - acute
pwenti, bwòdè, koupe - sharp
pwisans - strength
pwobabilite - probability
pwochen - next
pwodui - generate
pwofane - profane v.
pwofesyon - profession
pwofesyonel - professional
pwofondè - depth
pwogram aprantisaj - apprenticeship program
pwogram - program
pwononse - pronounce
pwòp - neat
pwòp - tidy
pwòptaj - cleaning
pwòpte - to clean; to scrub; cleanliness
pwopriyetè - landlord
pwosesis - process n.
pwoteje - to protect; immune
pwoteksyon - protection; immunity
pwoteste - protest v
pwotestan - protestant
pwototip - prototype
pwovizyon (povizyon) - provisions, grocery,food, supplies
pyan - yaws
pyange - walking very slowly
pye, janm - leg
pye palmis, plamye - palm
pye - foot
pyebwa - tree
pyès, pati - part
pyès - piece n
pyèsteyat - play n
pyete, ankouraje - encourageHaitian Creole

Kreyol Dictionary

quick index to haitian creole and english dictionary words:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Haitian Creole


Haiti Worldwide

Free counters!