Haiti | Kreyol Forum Haiti News Haitian Culture Log In

Welcome to our Home - Lakay Ayiti

Kreyol.Com has been online since December 2nd, 1999 - this site was created to promote the learning of Haitian Creole. To be honest the site was created because the webdesigner was afraid he would forget how to speak Haitian Creole if he did not collect some vocabulary over time. Join us in our journey to keep our Haitian Hearts burning with vivid words of Kreyol.

Haiti


Below you will find a group of English / Kreyol word list. Compiled over the years. This project slowed down after Google Translate started to feature Haitian Creole but we feel there is still room to improve our resources so stay tuned for more updates and improvements to our language services and Kreyol.Com.

Kreyòl Ayisyen


Haiti | Kreyol ForumsKreyol [ Haitian Creole ]
Dictionary

L~ Kreyol pronunciation ( el ) ( as in elevator )

labor / travay
labor pain / doulè akouman
lace / lase
lack / mank, (v) manke
lad / jennjan
ladle / louch
lady / madanm
lake / lak
lamb / mouton
land / tè, teren
land / v. debake, atèri
landlord / pwopriyetè
landscape / peyizaj, jaden flè
lane / liy, bò lari
language / lang
lapse / defayans, erè, (v) perime
lard / grès kochon, la
large / laj
lash / kout fwèt
lassitude / kò kraze
last / dènye
last / v. dire
late / anreta (adv) ta
Latin / Laten
Latin America / Amerik Latin
laugh / ri
law / lalwa, lwa, dwa
lawn / gazon
lax / neglijan, vag
lay / kouche, etann, blayi
lazy / parese
lead / plon
lead / dirije, kòmande
leader / bòs
leaf / fèy
leak / fuit
lean / panche, apiye
learn / aprann
lease / lwaye, (v) lwe
least / mwens, mwenn
leather / kui, tchwi
leave / kite, lese, pati, sotu
leech / sansi, vantouz
leek / poro
left / gòch
leg / pye
legal / legal
legal resident / legal rezidan
legible / lizib
leisure / pastan, lwazi
lemon / sitron
lend / prete
length / longè
less / mwens
lesson / leson
let / kite
let's / ann, annou
let's go / an alè
letter / lèt
level / nivo, (v) nivle
liar / mantlè, djòlè
liberty / libète
lick / niche, lanbe
lid / kouvèti, bouchon
lie / manti, boul
life / lavi, vi
lift / leve, monte
light / limyè, (adj) leje
light / v. limen
lightning / zeklè
light(weight) / leze
like / tankou, kon, (v) renmen
lime / lacho
limit / v. limite
line / liy
linen / dra, lenn
link / lyen, (v) relye
lion / lyon
lip / pobouch, lèv
liqeur / likè
liquid / likid
list / lis
listen / v. koute
literature / literati
little / piti, enpe
little by little / bout pou bout
live / viv, abite, rete
live in / abite
liver / fwa
living / vivan
lizard / leza, zandolit
loaf / pen, (v) flannen
loan / anpren, (v) prete
load / v. chaj
lobster / roma
local / lokal, peyi, natif-natal
locate / lokalize, jwenn
lock / kadna, (v) kadnase, bloke
lock (of hair) / très
lodge / l`j, (v) ebèje, bay ladesant
loft / galata
log / bout bwa
log book / jounal, dosye, (v) note
lone / sèl
long / lon
a long time / lon tan
look / rega (v) gade
loop / riban , (v) gade
loose / branlan
looter / piyajè
lose / pèdi
loss / pèt, chagren
(a) lot / anpil
lottery / lotri
loud / fò
lousy / degoutan
low / ba
lucid / lisid, tèt klè
luck / chans
lucre / magouyè
lug / trennen
lumber / bwa
lump / mas, gro moso
lunch / dine, manje midi
lure / aleche, fè lasisiy
lust / konvwateKreyol / English

L
l`j, (v) ebèje, bay ladesant - lodge
la pou toutan - forever
la pou toutan - forever
la, prezan - present adj
la kochon - bacon
la - art
la - lard
la - there, here
laba - yonder
labab (laba-a) - abroad
labapen - (n) seedy breadfruit
labou - mud
labouyl - porridge
labrim - mist
labrin - dusk
lachanm - senate
lachas, (v) chase - hunt
lacho - lime
ladesant, tonnèl - shelter n
lafimen - smoke n
lage, libere - release
lage, ranvwaye - dismiss
lage, abondone - give up
lage, abandone - forsake
lage - drop v
lage - let v.
lage - loaf v
lage - quit
lage - throw
lage - untie
lagè - war
laglwa - glory
lagras - grace
laj , sifizan - ample
laj, liberal - broad
laj , sifizan - ample
laj - age n
laj - large
laj - wide
lajan, kach - cash n
lajan, kòb - money
lajan - currency
lajan - silver
lajè - width
lajenès - youth
lajistis, jistis - justice
lajwa - joy
lak - lake
lakay - home
lake, ke - tail
lakizin - kitchen
lakòl - glue
lakomun - city hall
lakou siprèm - supreme court
lakou - court
lakou - yard
lakòz, rezon - cause
lakre - chalk
lalin - moon
lalwa, lwa, dwa - law
lam - blade
lamòd - fashion
lamòd - vogue
lan - annual
lanbe - lick
lanbi - conch
lanbinen, ranse - dawdle
lanbinen - dally
lane - year
lanèj, nèj - snow n
lanfè - hell
lang - language
lang - tongue
lank - ink
lanmè, loseyan - sea
lanmò - death
lanmou - love
lanouriti - food
lantèman, fineray - funeral
lantouray - fence
lanuit, nuit - night
lapè - fear n
lapè - peace
lapèch - catch n
lapen - rabbit
lapenn - pain
laperèz - fright
laplenn - plian n
lapli - rain n
lapolis - police
lapòs - post office n
laprès - press (news) n
lapryè - prayer
lari - street
larivyè - river
larouze - dew
las - asthma
lasajès - wisdom
lasante - health
lase - lace
lasosyete - society n
lasoup - soup
latè, tè - earth
Laten - Latin
laterè - terror
lavalas - flood n
lavalas - flood
lavalas - flooding
lavalas - torrential rain
lavant - sale n
lave - wash v
laverite, verite - truth
lavi, vi - life
lavil - city
lavil - downtown
lavil - town
lavni - future
lay - garlic
le pli vit ke posib - as soon as possible
le, (kou, kan, kilè, likè) - when
lè - air
lè - hour
lè - time (when)
lèd, efreyan - hideous
lèd - ugly
legal rezidan - legal resident
legal - illegal
legal - just (time)
legal - legal
legim - produce n
legim - produce
legim - vegetable
legliz - church
lejand - caption
leje - light (weight) (adj)
lekèl segondè - high school
lekòl - school
lemonn - world
lendi - Monday
lenmi - enemy
lenmi - foe
lenn - linen
lenn - quilt
lenstriksyon - instruction
lentansyon - intent
lepase - past
lès - east
lese, pati, sotu - leave
lesiv - wash n
leson - lesson
lesovè - savior
lespir, move zè - spirit
lèspri - intelligence
lespwa, (v) espere - hope
lèst - agile
lestomak - stomach
leta, eta - state n
lèt - letter
lèt - milk
lete - summer
lètkaye - curd
leton - brass
lèv - lip
levanjil - evangel
leve kanpe - the sun rises
leve, pouse, soti - protrude
leve, monte - lift
leve, drese, kanpe - raise v
leve-kanpe - stand (up)
leve - get up
leve - rise
leve - wake up
leven - yeast
leza, zandolit - lizard
lèz - ease
leze - light
li, fè lekti - read
li-menm - herself
li-menm - itself
li - he
li - her
li - it
li - she
lib - free (..of charge)
liberal - broad
liberasyon - release n
libere - release
libète - freedom
libète - liberty
librèman - freely
lightning bug - koukouy
likè - liqeur
likè - when
likid - fluid
likid - liquid
limanite - mankind
limen - light v.
limen - on
limit - extent
limite - limit v.
limyè - light
linèt - eyeglasses
linivè - universe
liny, tounen - trip n
lis - list
lis - smooth
lisans, pèmi - permit n
lisid, tèt klè - lucid
lisid - sane
lit, boule - struggle n
lite - perservere
lite - struggle v
lite - wrestle
literati - literature
liv - book n.
liv - manual n
liv - pound
livè - winter
liy, bò lari - lane
liy - line
lizib - legible
lizyè - border
lizyè - hedge
lò - gold
lòd, kòmann - order n
lòd - commend n
lòdè - odor
loje - accommodate
lokal, peyi, natif-natal - local
lokalize, jwenn - locate
lokatè - tenant
lòlàj - clock
lomisyon - errand
lon tan - a long time
lon - long
lonbraj - shade n
lonbraj - shadow
lonbrik - belly button
lonbrik - umbilical cord
lonè - honor
longè - length
lontan - past, in the
lopital - hospital
loraj - storm
loray - thunder
loseyan, oseyan - ocean
loseyan - sea
lòt bò dlo - across the water
lòt - other
lòtbò, aletranje - abroad
lòtbò - beyond
lotè, ekriven - author
lote - allot
lotèl - hotel
lotòn - autumn
lotri - lottery
lou, peze - heavy
louch - ladle
lougarou - werewolf
lous, ous - bear
louvri - open
luil - oil n
luile - oil v
lwa - god
lwa, dwa - law
lwaye - rent n
lwaye, (v) lwe - lease
lwazi - leisure
lwe - lease (v)
lwe - rent v
lwen - aloof
lwen - away
lwen - far
lwen - remote adj
lwès, nan lwès - west
lyas - bundle
lyèj - cork
lyen, (v) relye - link
lyetnan - (n) lieutenant
lyezon - affair
lyon - lion

Haitian Creole

Kreyol Dictionary

quick index to haitian creole and english dictionary words:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Haitian Creole


Haiti Worldwide

Free counters!