Haiti | Kreyol Forum Haiti News Haitian Culture Log In

Welcome to our Home - Lakay Ayiti

Kreyol.Com has been online since December 2nd, 1999 - this site was created to promote the learning of Haitian Creole. To be honest the site was created because the webdesigner was afraid he would forget how to speak Haitian Creole if he did not collect some vocabulary over time. Join us in our journey to keep our Haitian Hearts burning with vivid words of Kreyol.

Haiti


Below you will find a group of English / Kreyol word list. Compiled over the years. This project slowed down after Google Translate started to feature Haitian Creole but we feel there is still room to improve our resources so stay tuned for more updates and improvements to our language services and Kreyol.Com.

Kreyòl Ayisyen


Haiti | Kreyol ForumsKreyol [ Haitian Creole ]
DictionaryK

K ~ Kreyol pronunciation ( Ka ) ( as in cat )

kangaroo / kangourou
karate / karate
keen / fen, file, pike
keep / kenbe, sere
kerosene / kewozin, gaz lanp
kettle, large / chodwon
key / kle
kick / kou, (v) frape ak pye
kid / timoun
kidney / ren
kidney stone / wòch nan ren
kill / tuiye, touye
killer / asasen
kilometer / kilomèt
kin / paran
kind / janti
kindness / jantiyès
kindling / beapen
king / wa
kink / pli, ne
kiss / bo
kitchen / kizin, lakizin
kite / sèvolan , kap
kitten / chat
knack / talan
knave / koken
knee / jenou
kneecap / zo jenou
kneeling / a jenou (ajenou)
kneel down / mete ajenou v.
knife / kouto
knit / brode, trikote
knock / frape
knot / ne
knot / kòde v.
know / konnen
knowledge / konesans, save
known / rekoni
knuckle / jwenti dwèt, oslè


Kreyol / English


k
ka - case (lawsuit)
ka - quarter (fouth)
ka (kès, bwat) - case
ka galon, ka - quart
ka - quart
kab (telegram) - cable
kab - wire
kaba - to finish, finished
kabal - uproar, commotion
kabann - bed
kabare (kabarè) - tray
kabès - (n) head
kabich - (n) bread (large bun)
kabicha - nap, doze off
kabin - cabin
kabinaj bwa - junkwood
kabinè - office
kabrit - goat
kabwèt - carriage
kach - (n) cash
kach - cash, foreskin
kache, sere, foure - hide v.
kache - conceal
kachèt - cache
kachimbo - clay (smoking) pipe
kacho - jail
kadans - beat
kadans - cadence
kadav - corpse
kadejak - rape
kadinal - cardinal
kadna, (v) kadnase, bloke - lock
kadna - padlock
kadnase, bloke - lock (v)
kado, don - gift
kado - present n
kafe, bistro - pub
kafe - bar
kafe, bwat - cafe
kafe - coffee
kafou - intersection
kajole - coax v
kakas - carcass
kal - bit
kalalou - okra, gumbo
kalamite - calamity
kalbas - gourde (food)
kalbas - squash n
kale - beat v.
kale - beat
Kalifòni - California
kalifye - qualify v.
kalite, tèl - such
kalite - attribute n
kalite - quality
kalkile - calculate
kalm - calm
kalmason - snail
kalme - calm v
kalòj - cage
kalomnye - slander
kalonnen - pelt v
kamera, kodak - camera
kamyon - truck
kan sa - so-so
kan, kilè, likè - when
kanape - couch
kanbriyolè - burglar
kandida - candidate
kangourou - kangaroo
kanistè - can n
kanmarad - commarade
kanmenm - indeed
kanna - duck
kann - cane
kannay - scoundrel
kanno - gun
kanpagn - campaign
kanpe - pick v (something up)
kanpe - raise v
kanpman - camp n
kanson - pants
kanson - slack n
kantin - canteen
kantite - quantity
kaoutchou - rubber
kaoutchou - tire n.
kap - kite
kapab - able
kapab - can v
kapacite - capacity
kapital - capital
kapon - coward
kapris - fad
kapris - whim
kaptif - captive
kaptire, bare - capture v
kaptive - captivate
kapwonnen - faith v
karakteristik, mak - feature
karakteristik - characteristic
karakterizasyon - characterization
karakterize - characterize
karant - forty
karate - karate
kare, odasye, temerè - bold
kare - plain adj
kare - square adj
karès - caress n
karòt - carrot
karyè - career
karyè - quarry
kase ande - asunder
kase, kraze, brize, separe - break v.
kase boujon - nip
kase - slim down
kaskèt - chap n
kasròl, bonm - pan n
kat jwe - card
kat fwa - quadruple
kat, kat jwe - card
kat - four
kat - map
katolik - catholic
katreven - eighty
katrevendis - ninety
katye (adj) onka - quarter
kav, gròt - cave
kav - cellar
kavya, ze - caviar
kaw, boustabak - raven
kay - dwelling
kay - house
kazèn - barracks
kazino - casino
kazwèl - timid
ke, ki - which
ke bèf - oxtail
kè, mitan - heart
ke - tail
kèk - few
kèk - some
kèlkeswa - whatever
kenbe, sere - keep
kenbe - catch
kenbe - contend v
kenbe - contend
kenbe - endure
kenbe - hang (in there)
kenbe - hold
kenbe - withhold
kenz - fifteen
kèplen, noze - qualm
kès, bwat - case
kesyon, (v) kesyone - question
kesyon, lyezon - affair
kesyone - question (v)
keyi - pluck
ki - which
Kiba - Cuba
kibò - where
kichoy - something
kidnape, anlve - abduct
kijan, kòman - hoe
kijan - how
kikote, kibò - where
kilè, likè - when
kilès, ke, ki - which
kilès - who
kilomèt - kilometer
kilt - cult
kilti, koutcha - culture
kiltivatè; abitan - farmer
kimoun, kilès - who
kirye - curious
kisa - what
kite, lese, pati, sotu - leave
kite, lage - let v.
kite, lage - quit
kite - abandon
kite - break up (relationship) v.
kiyè - spoon
kizin, lakizin - kitchen
kizinye - cook (male) n
kizinyè - cook (female) n
klakxonn - horn
klarifye - clarify v
klas - class
klase - range v
klasik - classic
klè, transparan, nèt - clear adj
klè, kare - plain adj
klè - distinct
klè - explicit
kle - key
klèje - clergyman
klere, eklere - bright adj
klere, fò - brilliant
klere, briye - shine v.
klere - light up
klere - flash v
klere - sparkle c
klik - gang
klima, tan - weather
klòch, kòch - bell
kloròks - bleach
klou, (v) kloure - nail
kloure - nail (v)
knoje - holiday
kò kraze - lassitude
kò - body
kò - self
koabite - cohabit v
kòb - money
kòbi; santim ò - cent
kòch - bell
kòche, rape - rasp v
kòche - abrade
koche - flay
koche - skin v.
kochon - hog
kochon - pig
kochon - pork
kochon - swine
kòd - cord n
kòd postal - zip code
kòd - rope
kòd - string
kodak - camera
kòde - plait v
kodenn - turkey
koefisyan - coefficient
koèsan - merchant
kòf - trunk
kòfrefò - safe n
koka kola - Coka-cola
kòk - coconut
kòk - rooster
koken - artful
koken - knave
koken - rascal
kokenn - fantastic
koki - shell
kòkraz - sore
kòl, chenn - collar
kola - kola
kolabore, soutni - collaborate v
kolasyon, dejne - breakfast
kole zorèy - perk up ones ears
kole, ajoute - append
kòlè, kout san - anger n
kole - attach
kòlè - bile
kole - couple v
kole - couple
kole - flush adj
kole - glue v.
kole - piece v
kolekte - collect
koli - pack n
kolon, depwen - colon
kolòn, pilye - column n
kolonèl - colonel
kolonyal - colonial
kolore - color v
kolore - dye
kom, menm ak - as
kòman, konbyen - how much
kòman - hoe
komandan - commander
kòmande, òdone - commend v
kòmande - command v
kòmande - lead
kòmande - order v
kòmande - rule v
kòmann - command n
kòmann - order n
kòmanse - begin
kòmanse - commence
komen - common
komès, negòs - commerce
komèt - commit v
komik, desen anime - cartoon
komik - funny
komik - silly
kominal - communal
kominate - community
kominikasyon - communication
kominike - communicate v
komisyon - commission
komisyon - purchase
komisyon - purchase n
kòmsi - as if
komunyon - communion
kon sa - as that
kon - like
kòn, klakxonn - horn
konbit, rasanbleman - gathering
konbyen - how many
konbyen - how much
kondane - condemn
kondane - convict n
kondi - pipe v
kondiktè - driver
kondisyon - condition
kondisyone - conditioned
kondui - conduct v
kondui - drive
konduit - conduct n
konekte - connect
konesans, save - knowledge
konesans, zanmi - acquaintance
konesans - understanding
konèy - advice
kònèy - crow
konferans - conference
konfese - confess v
konfime - confirm
konfiti - preserve n
konfizyon - confusion
konfò, amenajman - amenity
konfò - comfort n
konfòm - conform adj
konfòme - conform v
konfòtab - comfortable
konfwonte - confront v.
konjekti - conjecture n
konjeste, bouche - congest
konjeste, bouche - congest v
konjige - conjugate
konjile - freeze
konjwen - conjoin n
konkeri - conquer
konkli - conclude
konklizyon - conclusion
konkou, konpetisyon - competition
konkou - contest n
konkou - contest
konkrè - concrete adj
konmarad - comrade
konn - used to
konnen - know
konomi domestik - home economics
konpanyi - company
konpare - compare
konparezon - comparison
konpayon - escort n
konpetan - capable
konpetisyon, konkou - contest n
konpetisyon - competition
konplè - complete adj
konplete - complete v
konplètmen - wholly
konplike - complicate
konplike - elaborate adj
konplote - plot v
konpòte - behave
konpòtman - behavior
konpoze, alyaj - compound n
konpoze - compose v
konprann, konpreyansyon - comprehension
konprann - comprehend
konprann - understand
konprann - wit
konpreyansyon - comprehension
konsa menm, vrèman - really
konsa - like this/that
konsanti, dakò - agree
konsanti - consent
konsantrasyon - concentration
konsantre - concentrate
konsekan - important
konsèp - concept
konsèy - council
konseyev - advisor
konsidere - consider
konsidere - regard v
konsila - consolate
konsilte, mande konsèy - consult v
konsole - console v
konsolide - consolidate
konsonmen - smoulder
konstan, èmanan - constant adj
konstant - constant n
konstitisyon - constitution
konstitisyonèl - constitutional
konstitye - constitute v
konstrui - construct v
konstwi - build
konstwiksyon - construction
konsyans - conscience
kont, opoze - against
kont, (v) jistifye, eksplike - account
kont - enough adv
kont - enough
kont - story
kont - tale
kontamine - contaminate
kontan, ere - happy
kontan - cash adj
kontan - glad
kontan - jolly
kontanple, gade - behold
kontanple - gaze
kontantman, lajwa - joy
konte - count v
kontinye - continue
kontinye - proceed
kontni - content n
kontòsyone - contort
kontoune - bypass v
kontra - contract
kontraryete, chagren - chagrin n
kontre ak, fè konesans - meet
kontre ak, fè konesans - meet v
kontrè, opoze - contrary
kontre - encounter
kontredi, kontrekare - contravene
kontredi - contradict
kontrekare - contravene
kontrenn - coerce
kontrenn - constrain
kontrenn - constrain v
kontribye - contribute
kontrole, egzamine - examine
kontrole - inspect
konvalesans - remission
konvansyon - convention
konvansyon - couvenant
konvansyon - couvenant n
konvenk - convince
konvnab - proper
konvoke, reyini - convene
konvoke - summon
konvwate - lust
konyak - cognac
konyensidans - coincidence
kopi - copy n
kopye - copy v
kòrèk - correct adj
koresponn, ekri - correspond
koridò, òl - hall
korije, revize - revise v
korije - amend
korije - correct v
kòronp - bribe
koryas - coarse
kostim - jacket
kostim - suit
kòt, zokòt - rib
kòt a kòt - side by side
kote, andwa - place n
kote - side n
koton - cotton
kou, (v) frape ak pye - kick
kou, kan, kilè, likè - when
kou ( a hit with a stick = kou d baton) hoarse -
hit n kou, chòk - blow n. kou - bump n. kou -
bump kou - neck
kou - time
koub - curve
koube - bend
koube - bow v
kouche, etann, blayi - lay
kouche - go to bed
kouche - set (the sun ...s)
koud, (seeds) simen - sew
koud - elbow
koud - join
koukou - owl
koukouy - firefly
koulè - color n
koule - dive
koule - flow
koule - leak v
koule - run down v.
koule - sink v
koulèv - serpent
koulèv - snake
kounye-a - now
kounye-a - presently
koup, pè - couple n
koupab - guilty
koupe swaf - quench (thirst)
koupe, kase boujon - nip
koupe - love, make
koupe - chop v
koupe - cut v
koupe - incise
koupe - interrupt
koupe - sex, to have
koupe - sharp
kouraj, pwisans - strength
kouraj - courage
kouraj - mettle
kouran - fluent
kouran elektrik - current n
kouran - current adj
kourandè - draft n
kouri dèyè, chase - chase v
kouri, prese - hurry
kouri ale bè rout - run away v.
kouri - run
kous - course n
kous - race (contest) n
kousen - cushion
kout - concise
kout san - anger
kout chapo - salute
kout - concise
kout fwèt - lash
kout san - stroke n
kout san - anger n
koutcha - culture
koute - cost v
koute - listen v.
koutje - regard n
kouto - knife
koutpwen - jab
koutwa - courteous
koutye - broker
kouvèti, proteksyon - cover n
kouvèti, bouchon - lid
kouvèti, lenn - quilt
kouvèti - blanket
kouvri ak kouch - coat v
kouvri - cover v
kouzen - cousin (male)
kouzin - cousin (female)
kòz, lakòz, rezon - cause
koze - chat v
koze - conversation
koze - talk n
koze - talk v
krache - saliva
krache - spit v
krak, fant - crack n
krake / creak
kranpe, (up) leve-kanpe - stand v
kranpon / clamp
krapo - frog
kras, pousyè, salte - dirt
kras - filth
kras - stingy
kravat / (n) tie
kraze, brize, separe - break v.
kraze, toufe - quash
kraze, erente - frazzle
kraze-brize - evil, to d
kraze - crash
kraze / (v) crush
kraze - destroy
kraze / (v) mash
kraze - mash
kraze / (v) run over
kraze / (v) smash
kraze / (v) squash
kre - hollow
kredi / (n) credit
kredite / (v) credit
kredo - creed
krèm - cream
kretyen, etan - being
kretyen, etan - being
kretyen vivan - human being
kretyen - Christian
kretyen - creature
kreyati, kretyen - creature
kreye - create
Kreyòl natif natal / authentic Creole
kreyòl - Creole
kreyon - pencil
kri, grosye - crude adj
kri - raw
kribich - crayfish
krich - jug
krich - pitcher
krim - crime
kriminel - felon
kripya, ava - avaricious
krisifye / (v) crucify
kriye / (v) cry
kriye / (v) sob
kriye - weep
kriye - yell
kriz - bow
krocha - bent over
krochi - askew
krochi - crooked
krochi - skew
krout, myèt - crumb
krout - crust
krout - rind
ksite - excite
kuis - thigh
kuiv, leton - brass
kuiv - copper
kwa - cross
kwafè - barber
kwaze, elve - (v) breed
kwaze - (v) cross
kwaze - cross
kwazyè - cruise
kwè - believe
kwè - think
kwen, bout - edge
kwen - (n) corner
kwense (bare) / (v) corner, to squeeze
kwi (tchwi) / (n) leather
kwi / (n) calabash bowl
kwis / (n) thigh
kwit tèt / scalp
kwit / cook, cooked
kwiv (kuiv) / copper
kwochèt / tripping
kwochèt / (n) hook (of doors)
kwochi / crookedly
kwòk, zen, (v) kwoke / hook
kwòk, dan / fang
kwoke / embrace
kwoke / hang up
kwòt-kwòt / croak (frog sounds)
kwoke / (v) hook
kyiyèl (mechan) / cruel
kyòs / (n) kiosk


Haitian Creole

Kreyol Dictionary

quick index to haitian creole and english dictionary words:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Haitian Creole


Haiti Worldwide

Free counters!