Haiti | Kreyol Forum Haiti News Haitian Culture Log In

Welcome to our Home - Lakay Ayiti

Kreyol.Com has been online since December 2nd, 1999 - this site was created to promote the learning of Haitian Creole. To be honest the site was created because the webdesigner was afraid he would forget how to speak Haitian Creole if he did not collect some vocabulary over time. Join us in our journey to keep our Haitian Hearts burning with vivid words of Kreyol.

Haiti

Haiti

Kreyòl Ayisyen


Haiti | Kreyol ForumsKreyol [ Haitian Creole ]
DictionaryC


C ~ Kreyol pronunciation ( se/ce )
( as in ce in cell )

cab / taksi
cabbage / chou
cabin / kabin
cable / kab, telegram
cache / kachèt
cadence/ kadans
cafe / kafe, bwat
cage / kalòj
cake / gato
calamity / kalamite
calculate / kalkile
calf / ti bèf
California / Kalifòni
call / v rele
call 555-5555 / rele nan 555- 5555
callous / di, rèd, san pitye
calm / kalm
camel / chamo
camera / kamera, kodak
camp / n kanpman
camp / v desann, poze pye
campaign / kanpagn
can / n kanistè
can / v kapab
cancel / anile
cancer / kansè
candid / fran
candidate / kandida
candle / chandèl
candy / sirèt, bonbon
cane / kann
canteen / kantin
canvas / n twal
cap / berè
capable / konpetan
capacity / kapacite
capital / kapital
caption / antèt, lejand
captious / acheval, manyak
captivate / kaptive
captive / kaptif
capture / v kaptire, bare
car / oto, machin, vwati
carcass / kakas
card / kat, kat jwe
cardigan / vès
cardinal / kadinal
care / n swen
care / v swanye
career / karyè
careful / atantif, apwofondi
be careful / pinga
caress / n karès
carpet / tapi
carriage / charyo, kabwèt
carrot / karòt
carry / pote
cartoon / komik, desen anime
carve / sizle, skilte
case / ka, kès, bwat
cash / n lajan, kach
cash / adj kontan
casing / anvlòp, aman
casino / kazino
cast / n ròl
cast / v jete, voye
castigate / v reprimande, chatye, joure
castle / n chato
casual / aksidantèl, dezenvòlt
cat / chat
catch / v pran, bare, trape
catch / n lapèch
cater / founi, aprovizyone
cattle / betay
cauldron / chodyè
cause / kòz, lakòz, rezon
caution / prekosyon
cave / kav, gròt
caviar / kavya, ze
cavity / trou, fant
cease / sispann, rete, stòp
cede / sede, bay legen
ceiling / plafon
celebrate / selebre
cellar / kav
cemetery / simityè
cent / kòbi; santim ò
center / v trote
center / n ti galope
central / santral
century / syèk
cereal / sereyal
certain / sèten, siswafè, si
certainly / sètènman
certify / sètifye
chafe / v frote, friksyonen, irite
chaff / n bal, pake pay caffer / anmèdan
chagrin / n kontraryete, chagren
chain / n chenn
chained / mare
chair / chèz
chairman / presidan, direkte
chalk / lakre
chamber / chanm
champ / chanpyon
chance / chans
chancel / v titile
chandelier / chandelye
change / n monnen
change / v chanje
chant / n chante, refren
chap / n kaskèt
chap (young man) / jenn gason
chapter / chapit
characteristic / karakteristik
characterization / karakterizasyon
characterize / karakterize
charcoal / chabon
charge / n chaj
charge / v chaje
charity / charite, zèv
Charles / Chal
charm / cham, bèlte
chary / v ezitan, pridan
chase / v kouri dèyè, chase
chaste / adj tifi
chat / v koze
cheap / bon mache
cheat / v vole, tronpe
check / v verifye
check / n chèk
checker / chekè
cheek / figi, po figi, jou
cheer / v ankouraje, aplodi
cheese / fromaj
chemistry / chimi
cherish / pran swen
cherry / seriz
chess / echèk
chest / n pwatrin
chew / v moulen, mache, kraze
chew gum / v. manje chiklet
chicken / poul
chief / chèf
child / pitit, timoun
chill / v rafredi
chimney / chemine
chin / manton
china (porcelain) / pòslèn chink / v trenke
chocolate / chokola
choice / chwa, preferans
choke / n toufe
choose / chwazi
chop / v tranche, koupe
Christmas / Nwèl
chuck / v flanke deyò
chuckle / ri anbachal
chum / zanmi, patnè
chump / v blòk
church / legliz
cigarette / sigarèt
cinder / sann
cinema / sinema
circle / sèk
circular / ron, ansèk
circumstance / sikonstans
circus / sirk
citadel / sitadèl
citizen / sitwayen
city / vil, lavil
city hall / lakomun
civic / sivik
civil / sivil
claim / n reklamasyon
clammy / mwat
clamp / n kranpon
clang / v sonnen, rezone
clap / v aplodi, bat bravo
clarify / v eklèsi, klarifye
clasp / n agraf
class / klas
classic / klasik
clause / n propozisyon
claw / n grif
clay / tè glèz, ajil
clean / adj pròp clean / v netwaye
clear / adj klè, transparan, nèt
clear / v debarase
cleave / fann
clement / gen pitye
clench / v mare, sere, ponyen
clergyman / klèje
clerk / komi
clever / entelijan
cliff / falèz
climb / granpe
cloak / n mask
clock / revèy, lòlàj
clod / bit tè
close / v fèmen close / adj raproche
cloth / twal
clothe / abiye
clothes / rad
clothing / rad
cloud / nuaj, nyaj
clump / n touf
clumsy / adj gòch, maladwa
cluster / grap
coal / chabon
coarse / koryas
coast / n rivaj
coast / v desann sou roulib
coat / n manto
coat / v kouvri ak kouch
coax / v kajole
cobweb / fil arenyen
cock / n kòk
cock / v ame, branche
cockpit / gagè
coddle / v dòlote
coefficient / koefisyan
coerce / kontrenn
coffee / kafe
coffin / sèjèy
cognac / konyak
cohabit / v koabite
coin / n monnen
coincidence / konyensidans
Coka-cola / koka kola
cold / n fredi
cold / adj. frèt
collaborate / v kolabore, soutni
collar / kòl, chenn
collect / rasanble, kolekte
college / kolèj
colloquial / familye
colon / kolon, depwen
colonel / kolonèl
colonial / kolonyal
color / n koulè
color / v kolore
column / n kolòn, pilye
comb / peny
come / vini
come in / antre
comfort / n konfò
comfrot / v rekonfòte
comfortable / konfòtab
command / n kòmann
command / v kòmande
commarade / kanmarad
commence / kòmanse
commend / n lòd
commend / v kòmande, òdone
commerce / komès, negòs
commision / komisyon
commit / v komèt
common / komen
communal / kominal
communicate / v kominike
communication / kominikasyon
communion / komunyon
community / kominate
company / konpanyi
compare / konpare
comparison / konparezon
competency test / egzamen konpetans
competition / konkou, konpetisyon
complain / plenyen
complete / v konplete
complete / adj konplè
complicate / konplike
compose / v konpoze
compound / n konpoze, alyaj
comprehend / konprann
comprehension / konprann
comrade / konmarad
conceal / kache
concentrate / konsantre
concentration / konsantrasyon
concept / konsèp
conch / Lambi ( conch shell - Mussel )
Conch: any of various large spiral-shelled marine
gastropod mollusks (as of the genus Strombus)
Native to the Caribbean,( Haitian Foods )
concise / brèf, kout
conclude / konkli
concrete / n siman
concrete / adj konkrè
condemn / kondane
condition / n kondisyon
conditioned / kondisyone
condone / favorize
conduct / v kondui
conduct / n konduit
confetionery / n sirèt
confess / v konfese
confident / asire, gen konfyans
confirm / konfime
conform / v konfòme
conform / adj konfòm
confused / adj egare, gaga, mele
confusion / konfizyon
congest / v bloke, konjeste, bouche
congratulate / fè konpliman
congregate / reyini, rasanble
conjecture / n konjekti
conjoin / n konjwen
connect / konekte
conquer / konkeri
conscience / konsyans
conscious / adj gen konesans
consent / konsanti
consider / konsidere
consolate / konsila
console / v konsole
consolidate / konsolide
constant / n konstant
constant / adj konstan, èmanan
constitute / v konstitye
constitution / konstitisyon
constitutional / konstitisyonèl
constain / v rennen, frennen, kontrenn
construct / v konstrui
construction / konstwiksyon
consult / v konsilte, mande konsèy
contaminate / kontamine
contempt / mepri
contend / v deklare, soutni, kenbe
content / adj sanisfè
content / n kontni
contest / n konpetisyon, konkou
continue / kontinye
contort / kontòsyone
contract / kontra
contradict / kontredi
contrary / kontrè, opoze
contravene / kontredi, kontrekare
contribute / kontribye
convene / konvoke, reyini
convenient / pratik
convention / konvansyon
conversation / konvèsasyon, koze
convey / tansmèt
convict / n kondane
convict / v deklare koupab
convince / konvenk
cook (male) / n kizinye
cook (female) / n kizinyè
cool / frèt
cop / jandam
cope / debouye, abitye
copper / kuiv
copy / v kopye
copy / n kopi
cord / n kòd
cork / n bouchon lyèj
corn / mayi
corner / n kwen
corner / v kwense, bare
cornflower / flè mayi
corpse / kadav
correct / adj kòrèk
correct / v korije
correspond / koresponn, ekri
corrode / rouye
corrupt / còronp, visle
cost / v koute
cost / n pri
cotton / koton
couch / kanape
cough / n tous
cough / v touse
council / konsèy
count / n dekont
count / v konte
country (nation) / peyi
county / depatman
couple / n koup, pè
couple / v marye, kole
courage / kouraj
course / n kous
of course / men wi
court / tribinal, lakou
courteous / koutwa
cousin (male) / kouzen
cousin (female) / kouzin
couvenant / n ak1o, konvansyon
cover / n kouvèti, proteksyon
cover / v kouvri
cow / bèf, vach
coward / kapon
crack / n krak, fant
cradle / bèso
crafty / adj rize, abil
cram / v noure, bachote
crash / n fraka
crash / v kraze
crave / anvi
crawl / ranpe
crayfish / kribich
crazy / fou
creak / v krake
cream / krèm
Crease / pli
create / kreye
creature / kreyati, kretyen
credit / n kredi
credit / v kredite
creed / kredo
creek / rivyè
creep / v ranpe, glise
Creole / adj kreyòl
crew / ekip
crib / bèso
crime / krim
cripple / v estropye
cripple / n enfim
crisp / sèk
crook / vòlè
crooked / krochi
crop / rekòlt
cross / kwa
cross / v travèse, kwaze
crow / kònèy
crowd / n foul
crowd / v ankonbre
crucify / v krisifye
crude / adj kri, grosye
cruel / kyiyèl, mechan
cruise / kwazyè
crumb / krout, myèt
crush / v kraze
crust / krout
cry / v kriye
Cuba / Kiba
cult / kilt
culture / kilti, koutcha
cunning / malen
cup / gode
curd / lètkaye
cure / v swanye cure / n remèd, tretman
curious / kirye
curl / pli
currency / lajan
current / adj kouran
current / n kouran elektrik
curse / n malediksyon
curse / v joure, modi
curtain / rido
curve / koub
cushion / kousen
custody / suveyans
cut / v koupe
cute / bèl
cycle (bicycle) / bisiklèt


Kreyol / English


c - CH
caffer / pay
citadel / a massive fortress erected by king Henry Chritsophe
chabon / charcoal
chabon / coal
chache / look for
chadèk / grapefruit
chagren / regret n
chagren / loss
chagren / sorrow
chaj (chaje) / load
chaj / charge
chak / every
chak / each
chak jou / everyday
chak fwa / every time
chak ane (lan) / annual
chalè / heat
chalè / warmth
chalimo / straw
cham (bèlte) / charm
cham / (n) appeal (legal)
cham / appeal
chame (ansòsele) / bewitch
chamo / camel
chanday / sweater
chandèl / candle
chandelye / chandelier
chanje (altere) / alter
chanje (pase) / (v) switch
chanje / change
chanje / shift
chanje / change
chanje / exchange
chanje / vary
chanm / bedroom
chanm / room
chanpiyon (djondjon) / mushroom
chanpou / shampoo
chanpyon / champion
chans / luck
chans / chance
chante / sing
chante / song
chapantye / carpenter
chape (pati) / escape
chape / survive
chapit / chapter
chaplèt / (n) bead
chapo / hat
charite (zèv) / charity
charony / (n) reek
charyo (kabwèt) / carriage
chase (vide) / flush
chase / chase
chase / evict
chase / (v) hunt
chasè / hunter
chat / cat
chato / (n) castle
chatye (joure) / castigate
chè / flesh
chè / meat
chè / precious
chè / dear
chè / expensive
chèche / search
chèche / explore
chèche / fetch
chèche / look for
chèche / seek
chèf / chief
chèfseksyon / sheriff
chèk sètifye / money order
chèk / check
chèk / warrant
chekè / checker
chèlbè / vain
chemen, rout / road
chemen kout / short cut
chemen / path
chemen / way
chemine / chimney
chemiz manch-long / shirt long-sleeved
chemiz / shirt
chen / dog
chenn / chain
chenn / collar
cheri / darling
chèsè / nun
cheval / horse
cheve / hair
chèz / chair
chif (nimewo) / number
chiklèt (v gonmen) / gum
chimi / chemistry
Chinwa / Chinese
chiray / dodge (quick turn)
chire / washed-up
chire (rache) / nack
chirijyen / surgeon
chita / seat
chita / sit
chita bien / fit (fits well)
cho / hot
chode / scald
chodyè / cauldron
chofè / drive
chofè taksi / taxi(cab) driver
chofè (kondiktè) / driver, conductor
chofè / chauffeur
chofè otobis / bus driver
chòk (choke) / shock
chòk (kou) / (n) bump
chòk / blow - shock, bump, impact: trauma
chòk / (n) blow
chofi / heat rash; athletes's foot
chokola / chocolate
chomaj / unemployment
chosèt / socks
chosèt / stockings
chòt (nout kanson) / (n) short
chou nan vinèg / sauserkraut
chou / cabbage
chouchoun / woman's genitals
chouk / stump (tree or human limb)
chuichui / rumor
chuichui / (v) whisper
chouflè / cauliflower
choute / kick
chòv / bald
chòvsourit / bat
chwa (preferans) / choice
chwal (cheval) / horse
chawzi / elect
chawzi / choose
chwazi (eli) / elect
chwazi / select - to choose
còronp (visle) / corruptHaitian Creole

Kreyol Dictionary

quick index to haitian creole and english dictionary words:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Haitian Creole


Haiti Worldwide

Free counters!