Haiti | Kreyol Forum Haiti News Haitian Culture Log In

Welcome to our Home - Lakay Ayiti

Kreyol.Com has been online since December 2nd, 1999 - this site was created to promote the learning of Haitian Creole. To be honest the site was created because the webdesigner was afraid he would forget how to speak Haitian Creole if he did not collect some vocabulary over time. Join us in our journey to keep our Haitian Hearts burning with vivid words of Kreyol.

Haiti

Haiti

Kreyòl Ayisyen


Haiti | Kreyol ForumsKreyol [ Haitian Creole ]
DictionaryB


B ~ Kreyol pronunciation ( Be )( sounds like Bay )


baby / bebe
baby / timoun
bachelor / selibatè
back / do
back / revèsbakon / bekonn
backwoods / raje
bacon / la kochon
bad / mal; move
bad weather / move tan
baffle / n. deflektè
baffle / v. deroute
bag / sachè
bagage / bagaj
bake / founen
bald / chòv
bale / n. bal
bale / v. anbale
ball / boul
ball / balon
ballot / bilten vòt
ban / n. entèdiksyon
ban / v. entèdi
band / band
band / riban
band / v. bande
bang / detonasyon
bang / v. frape
banish / bani
bank / bank
banner / banyè
banquet / bivèt, bankè
baptism / batèm
bar / bar, kafe
barber / kwafè
bare / toutouni
barain / afè
bargain / v. machande
bargaining / machandaj
bark / ekòs, po
bark / v jape
barley / òj
barracks / kazèn
barren / arid, steril
barring / prep. sòf, eksepte
barter / tròk, v tròke
base / fondasyon, baz
base / v. baze
basement / sousòl
basin / basen
basket/ panye
basketball/ baskètbòl
bastard / bata
baste / aroze
bat / chòvsourit
batch / founen, pake
bath / beny
bathe / benyen
bathrobe / dezabiye, moumou
bathroom / twalèt
baton / baton
batter / pat pou fri
battery / batri
battle / batay
bawl / braye, fè djòlè
bay / rad, gòlf, bè
beach / plaj
bead / n chaplèt
beam / reyon
bean / pwa (rouj)* bear / lous, ous
beard / bab
beast / bèt (sovaj)* beat / kadans
beat / v. bat, kale
beautiful / bèl
because / paske, akòz
become / vini, tounen
bed / kabann
bedroom / chanm
bee / myèl, abèy
beef / vyann bèf
beer / byè
beet / bètrav
beetle / skarabe
befall / rive
before / avan, anvan
befriend / trete an zanmi
beg / mande, sipliye
beggar / mandyan
begin / kòmanse
beguile / tronpe
behalf / anfavè
behave / konpòte
behind / dèyè
behold / kontanple, gade
being / egzistans, kretyen
belch / rote, vomi
belie / demanti
believe / kwè
bell / klòch
bellhop / gason
bellow / begle
belly / vant
belong / fè pati
below / anba
belt / senti, sentiron
bench / ban, bankèt
bend / pliye, koube
beneath / anba
beneficence / byenfezans
beneficial / benfisyèl
benefit / benefis
benevolent / benevòl
bent over / krocha
berry / grenn
beseech / sipliye
beside / akote
besides / dayè
besiege / asyeje
best / adv. mye, miyò
best / adj. meyè, pi bon
bet / parye
betray / trayi
better / pi bon
betting / parayj
between / ant, nan mitan, omilye
beverage / bwason
beware / mefye
bewilder / dezoryante
bewitch / chame, ansòsele
beyond / lòtbò
bicycle / bisiklèt
bid / òf, pari
big / gro; gran
bigot / fanatik
bile / kòlè
bilingual / bileng
bill / nòt; biye
bind / tavhe, mare, uni
biology / biyoloji
bird / zwazo
biscuit / biskit
bit / kal
bitch / femèl chen
bite / mòde
bitter / anmè
blab / blabla
black / nwa
blade / lam
blame / v. blame, joure
bland / afab, emab
blank / vid, blan
blanket / kouvèti
blaze / flanm
bleach / kloròks
bleach/ v. blanchi
bleak / fèb
bleed / senyen
blessing / benediksyon
blind / adj. avèg
blind / n. avèg, je pete
blissful / byennere
block off one's way / bare
blockhead / ennbèsil, idyo
blood / san
bloom / flè
blot / tach
blow / n. kou, chòk
blow / v. mouche, soufle, sonnen, vante (wind)
blue / ble
bluff / n. blòf
bluff / v. blofe
blush / rouji, ront
board / n. planch
board / v. anbake
boast / vante, fè gam, chante gam
boat / bato, atifisyèl
body / k`o
boil / bouyi
bold / kare, odasye, temerè
bone / zo
bonfire / flanbo
book / n. liv
book / v. arete
boost / remonte, rechaje
boot / bòt
border / frontyè, bòdi, lizyè
bore / v. anniye
bore / adj. raz
boring / raz, penitan
to be born / fèt
borrow / prete
bosom / tete, pwatrin
boss / patron
both / toulede
both and / ni ---- ni
bother / anmède, anbete, traka
bottle / boutèy
bottom / fon, anba, bounda bough / branch
boundless / san limit
bountiful / abondan, jenere
bouquet / boulè flè, odè
bout / atak, peryòd, kriz
bow / adj. bankal
bow / v koube
bowl / bòl
box / n. bwat
boy / gason, ti gason
brace / v. bretèl, atach
brag / vante, fè djòlè, fè gam, chante gam
brain / sèvo, tèt
branch / branch
brass / kuiv, leton
brave / brav
brawl / n. dikisyon
brawl / v. goumen
brawn / misk, musk
brawny / miskle, muskle
bread / pen
break / v. kase, kraze, brize, separe
breakdown / pann
breaks (of car) / fren
breakfast / kolasyon, dejne
breast / tete, sen
breath / alèn, souf
breathe / respire
breathless / san souf
breed / v kwaze, elve
breeze / briz
bribe / kòronp
brick / brik
bridge / pon
brief / adj brèf
brief / n dosye
bright / adj klere, eklere
bright / entelijan, briyan
brilliant / klere, fò
brim / bò, rebò
bring / pote, mennen, chofe
brisk / shofe, anime
brittle / frajil, poud
broad / laj, liberal
broadcast / n emisyon
broadcast / v. emèt, voye
broke / brizurye, razè
broker / koutye
brook / sous, pasdlo, ti rivyè
broom / n. bale
broom/ v. bale
broth / bouyon
brother / frè
brow / sousi
brown / maron
bruise / v mètri
brush / n bròs
brush / v brose
brute / adj brital, sovaj
bud / boujon
budget / bidjè
buffoon / ransè, voryen
bug / n. pinèz, ensèk
build / bati, konstwi
bulge 'v. gonfle, bonbe
bull / toro
bullet / bal
bump / n. chòk, kou
bump / v. frape, pouse
bunch / adj anpil
a bunch / pann
bunsh / grap, pakèt
bundle / pake, lyas
Bureau of Immigration /Biwo Imigrasyon
burglar / vòlè, kanbriyolè
burial / antèman
burn / n boule
burn/ v boule
burst / eklate, pete
bury / antere
bus / bis, otobis
bush / raje, rak
business / afè, negòs, biznis, komès
busy / okipe, afere
but / men
butcher / bouche
butter / n. bè, mantèg
butter / v. bere
butterfly / papiyon
button / bouton
buy / achte
bypass / n. devyasyon
bypass / v kontoune
byword / provèb, sinonimKreyol / English


B b
ba / low
bag / ring
bagay / item
bagay / object
bagay / thing
balans / scale
bale / broom
bale elektrik / vaccum cleaner
balon / ball
bamann / bartender
bank / bank
baryè / gate
bat / beat
bato / boat
bay / give
baz / base
bèf / beef
bèf / cattle, cow
bèl / nice
bèl / cute
bèl / pretty
bèl / beautiful
bèlmè / mother-in-law
bèlte / bauty
benefis / benefit
benefis / profit
berejèn / eggplant
bètlanmè / seafood
bètrav / beet
bezwen / need
bezwen prese / urge
bi / purpose
bi / goal
bibliotèk / library
bijou / jewelry
bilding / building
bisiklèt / bicycle
biwo enskripsyon / registrar's office
biwo / office
blad / balloon
blag / joke
blan / white
ble / blue
ble / wheat
blese / wound, cut
bo / kiss
bofis / son-in-law
bòfrè / stepbrother
kokal / jar
bokit / bucket
bòl / bowl
bòn / maid
bon gou / tasty
bon volonte / goodwill
Bondye / God
bone / dull
bonè / early
bonm ak chodyè / pots and pans
bonm / kettle
bonmache / cheap
bòpè / father-in-law
bòpè / stepfather
bòs / employer
bòs seri / locksmith
bòt / boots
bouth / mouth
bouche / butcher
bouche / shut (bouche bouth ou! - shut up!)
boulanje / baker, bakery
boule / burn
boulèt / bullet
boulèt / lotto
boulon / bolt
boulva / boulevard
bous / purse
bous / wallet
boutèy / bottle
boutik / store
boutik jounal / newsstand
bouton pwayè / cufflinks
bouya / fog
bouyi / boiling
bra / arm
branch / branch
braslè / bracelet
brav / brave
briyan / flashy
briye / shine
bwa / wood
bwason / drink
bwat / box
bwi / noise
bwòch / pin
bròs / brush
byen / fine
byen / well
byenke / althoughHaitian Creole

Kreyol Dictionary

quick index to haitian creole and english dictionary words:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Haitian Creole


Haiti Worldwide

Free counters!