Haiti | Kreyol Forum Haiti News Haitian Culture Log In

Welcome to our Home - Lakay Ayiti

Kreyol.Com has been online since December 2nd, 1999 - this site was created to promote the learning of Haitian Creole. To be honest the site was created because the webdesigner was afraid he would forget how to speak Haitian Creole if he did not collect some vocabulary over time. Join us in our journey to keep our Haitian Hearts burning with vivid words of Kreyol.

Haiti

Haiti

Kreyòl Ayisyen


Haiti | Kreyol ForumsKreyol [ Haitian Creole ]
DictionaryA


a, an / youn
aback / pa sipriz (taken by surprise)
abandon / abandone, kite
abase / abese (to lower in rank-office-prestige), ~diminye (to lower physical)
abash / demoralize (to destroy the self-confidence of)
abbreviate / abreje
abdicate / abdike
abduct / kidnape, anlve
abet / ensite (incite, urge on, instigate),
eksite (excite)
abhor / deteste (loathe, to regard with extreme
repugnance), rayi (hate)
abide / respekte (respect)
ability / abilite, aptitud
abject / abjèk, degoutan
able / kapab
abolish / aboli
abound / gen anpil, abonde
about / apropo, a
above / anlè, soutèt
abrade (to srcape) / graje, fwote (to rub), kòche
abreast / okouran
abridge / abreje
abroad / lòtbò
abrupt / avrip, brid sou kou, bripbrip
absence / absans
absolve / absoud
absorb / absòbe
abstain / abstrenn
absurd / absid
abuse / (n) abi, (v) abize
academic / akademik
accede / aksede, rantre
accept / aksepte
access / aksè, (v) aksede, rantre
accident / aksidan
accommodate / akomode, loje
accompany / akonpanye
accord / akò, (v) akòde
according to / daprè
accost / akoste, bòde
account / kont, (v) jistifye, eksplike
accumulate / akimile, rasanble
accurate / egzak, byen mezire
accustom / familyarize
ache / doulè, mal
achieve / reyalize, reyisi
acid / asid
acquaint / fè konesans
acquaintance / konesans, zanmi
acquire / ranmase, trouve
acquit / akite
acrid / rak, brak
across / atravè
across from / an fas
act / v aji
act / n zak, akt
active / aktif
activity / aktivite
actuate / balanse, aksyonen
acute / pwenti, egu
adapt / adapte
add / adisyone, ajoute, ogmante
addict / droge, adikte
addle / pouri (rotten, lousy)
address / adrès
adequate / adekwa, sifizan
adjective / adjektif
adjourn / ajoune, sispann
administration / administrasyon
administrative / administratif
admire / admire
admirer / admiratè, fanatik
admit / admèt, aksepte
admonish / joure (curse at), avèti (warning or
advice)
adolscent / n adolescan
adopt / adopte
adore / adore
adorn / òne, dekore
adult / n adilt, granmoun
advance / n avans, avalwa
advance / v avanse, bay avalwa
advantage / avantij
adventure / risk, istwa dròl
advertisement / reklam, piblisite
advice / konèy
advisor / konseyev
affable / afab
affair / afè, kesyon, lyezon
affect / afekte, touche, trouble
affirm / afime, deklare
affix / afiche, plake
afford / gen mwayen
affront / n afron
affront / v afronte
afoot / apye
afraid / pè, efreye
afresh / ankò, a nouvo
Africa / Afrik
after / apre, dèyè
afternoon / aprèmidi
~in the afternoon / d laprèmidi
~this afternoon / sètaprèmidi
again / ankò
against / kont, opoze
age / (n) laj
age / v vyeyi
aged / vye
agile / ajil, lèst
ago / (adj) pase
ago / (adv) depi
agree / konsanti, dakò
ahead / devann
aid / n èd, sipò
ail / soufri
aim / n bi
aim / v vize
air / lè
air conditioning / er kondisyone
air port / aeropò
ale / byè
alert / adj sou kiviv, eveye
algebra / aljèb
alien / n etranje
alike / tankou, menm, parèy
aliment / manje
alive / vivan
all / tout
all the others / tout lèzòt
~at all / du tou
allay / soulaje, diminye
allies / alèz
allot / repati, lote
allow / pèmèt, otorize
allude / pretann, sipoze
allure / atire
allusion / alizyon, sipoziyon
ally / alye
almost / prèske, prèt pou, (almost catch) manke
kenbe
alone / sèl, pou kont-(pron.)
along / ansanm
aloof / endiferan , lwen
aloud / aotvwa, byen fò
already / deja
also / tou, ositou
alter / chanje, altere
although / malgre
amateur / amatè
amazing / etonan
ambassador / anbasadè
amber / oranj, abriko
amend / korije
amenity / konfò, amenajman
American / ameriken
amiable /emab
among / pami, omilye
amount / montan, total
ample / ase, gran, laj , sifizan
amuse / amize
ancient / ansyen, vye
and / ak, epi, e
anew / ankò, anouvo
anger / n kòlè
anger / v fè fache
angle/ angl, aspè
angry / fache
animal / animal , zannimo, bèt
anniversary / fèt, anivèsè
announce / anonse
annoy / anniye, anmède
annual / anyèl, chak ane, lan
another / onlòt, youn lòt
anthropology / antropoloji
answer / n repons
answer / v reponn
ant / foumi
Antilles / Zantiy
anxiety / enkyetid, anksyete
any / nepòt
anywhere (at all) / tou patou
apart / aleka, separe, detache
apologize / eskize
appall / efarouche, terifye
appalling / terifyan
appeal / n (legal) fè apèl, cham
appear / genlè, parèt, sanble
append / tache, kole, ajoute
appendix / apendis
apple / pòm
application / aplikasyon
appoint / nonmen, dezinyen
appointment / randevou
appraise / evalue, estime
appreciate / apresye
apprehend / apreyande, arete
apprenticeship program / pwogram aprantisaj
approach / v aproche
approach / n aksè, apròch, fason
approve / aprouve
approximate / adj aproksimatif
approximate / v aproksime
apricot / abiko
April / avril
apt / jis, aptopriye
archbishop / monsenyè
argue / diskite, mentni
arise / pete, gaye, provni, plede
arm / n bra
arm / v ame
armchair / fotèy, dodin
around / alantou, otou, anviron
arouse / reveye, eksite
arrange / ranje, òganize
array / etalaj
arrest / arestasyon
arrest / v arete
arrive / rive
arrogant / arogan
arrow / flèch
art / ar, la
artful / rize, koken
article / atik
artificial / artifisyèl
artistic / atistik
as / tankou, otan, kom, menm ak
as for / ala
as long as / tank
as soon as possible / le pli vit ke posib
as that / kon sa
ascend / monte
ascent / monte
ascertain / tcheke, rann kont
ashamed / ront
ashtray / sandriye
aside / akote, sou kote
ask / mande
askew / krochi
asleep / nan dòmi
aspect / aspè
asphalt / asfalt
ass / bourik(donkey), dèyè(rear),
bounda(buttock/butt)
assail / asayi, atake
assembly / asanble
assert / revandike
assign / deziyen, anchaje
assist / ede, segonde
assistance / asistans
associate / v . asosye
assume / sipoze
assure / asire
asterick / asteris*
astonish / etone, siprann
astound / fè sote, pantan
astute / rize
asunder / kase ande
asylum / azil
at / a
athwart / antravè
atomic / atomik
atop / anlè, soutèt
atrocious / atròs
attach / tache, kole
attack / atake
attain / atenn, rive
attainment / reyalizasyon
attempt / n esè, tantataif
attempt / v tante, pran chans, eseye
attention / n atansyon
attest / ateste
attitude / atitud
attract / atire
attribute / n kalite
audit / verifye
audience / odiyans
August / out
aunt / tant, matant
auspicious / favorab
austere / distan, endiferan
authentic Creole / Kreyòl natif natal
author / otè, lotè, ekriven
authority / otorite
authorization / otorizasyon
automobile / oto
autumn / lotòn
available / disponib
avaricious / oeng, kripya, ava
avenge / vanje
avenue / avnu
average / mwayèn
avert / evite, detounen
avid / avid, grangou
avocado / zaboka
avoid / evite
avouch / avalide
awake / adj reveye
award / prim
away / lwen
awful / terifyan
awhile / on moman
awkward / gòch
axe / rach , aks
axis / aks
azure / ble


Kreyol / English


A
a / at, in, to, about

a / will
a lèz / at ease
a jenou / kneeling
a pye / on foot
a pye / (adj) walking
a nouvo / afresh
a la fen (alè ki le, finalman) / finally
a mò / extremely
aba / down with...!
abako / jeans
abandonnen (bandonnen) / to abandon, abandoned
abite / to live
abitid / habit
abitwe / accustom to
abiye / to dress
abize / to abuse (take advantage)
absan / absent
abò / (adv) aboard
abòde / to approach
aboli / to a abolish, abolished
abònman / (n) subscription, standing order
about / done in, drained (tired)
about / overactive
abouti / to arrive
abreje / to relieve, to sustain
abriko (zabriko) / (n) type of fruit
absan / absent
abse / abscess
absent / absinte
acha / purchase
achitek / architect
achiv / archive
achte / to buy
achtè / buyer
achtè figi (achte deye) / to fawn, to curry favor
adapte / (v) to adapt
adezif / (n) adhesive tape
adiltè / (n) adultery
adrès / adress
adrese / to petition, to appeal to
adwat / (adv) right (direction)
adwaz / (n) slate
afe / business
afeksyon / (n) affection
afese / depressed
afich / (n) poster
afiche / (v) to post
afiche / (v) to be seen in public
afòs / because of (as a result of)
afre / gluttonous
afreman / gluttony
agreyab / pleasent
ajan / silver
ajans / agency
ajantri / silverware
ajenou / knell
ajiste / adjust
ajoute / add
ak / and
ak / with
ak machin / drive-in
aksepte / accept
aksidan / accident
aksyon / action
aksyon / deed
aksyonen / actuate
aktè / act
aktè / (n) act
aktif / active
aktivite / activity
al dòmi / go to bed

ala / as for
alame (fè pè) / scare
alantou (otou) / around
anviron (anviwon) / around
alatant / expect
ale pou vini / (adv) vice versa
alè ki le (finalman) / finally
ale-retou / there and back
ale / go
aleche (fè lasisiy) / lure
aleka / apart
separe / apart, seperate
detache - apart
alèkile (kounye-a) / presently
alemye / (n) relief
alèn (souf) / breath
alès / east, east-end, in the east, east-side
aletranje / abroad
alèz / allies
alfabè / alphabet
alfini / hawk
alimante / (v) power
alimèt (match) / (n) match
aliyen (klase) / (v) range
alizyon (sipoziyon) / allusion
aljèb / algebra
alman - German
alò (sitèlman, otan) - so
alò (atò) - then
altere / alter
altèt (tètfèmal) - headache
alwès / west, west-end, west side, in the west
alyaj / compound
alyaj / (n) compound
alye / ally
amalgame / merge
aman / casing
amann / (n) fine
amatè / amateur
ame / (v) arm
ame / army
amelyorasyon / improvement
amelyore / improve
amenajman / amenity
amensi / reduce
Amerik Latin / Latin America
ameriken / American
amizan / (adj) fun
amize / amuse
amize / entertain
amizman (plezi) / (n) fun
amòti (mouri) / deaden
amou / love
an / in
an règ / in order
an alè / let's go
an fas / across from
an menm tan / at the same time
an jeneral / in general
an Frans / in France
analfabèt / illiterate
anana (zannanna) / pineapple
anba (bounda) / bottom
anba-a / down there
anba / below
anba / beneath
anba / (adv) down
anba / under
anbachal / illicit
anbake / (v) board
anbale / (v) bale
anbarase / perplex
anbasad / embassy
anbasadè / ambassador
anbatè / underground
anbativant (lestomak) / stomach
anbete (traka, nwi) / bother
anbete / annoy
anbete / tease
anbouye / (v) ravel
anbrase (kwoke) / embrace
anchaje / assign
anchante (antouzyas) / rapt
andedan (a, an) / in
andedan / inside
andedan / within
andeyò / external
andikap / handicap
andikape (enfim) / disable
andirans / endurance
andòmi (anestezi) / anesthetize
andòmi / sedate
andòmi / sleep (to put to sleep)
andouteyaj / jam
andwa / place n
ane (lane) / year
anestezi / anesthetize
anestezi / anesthesia
anfavè / behalf
anfaz / emphasis
anfen (a la fen, alè ki le, finalman) / finally
anfle / swell
anfòm (fen) / (adj) fine
angaje (foure) / engage

angajman / involvement
angl (aspè) / angle
angle / English
anile / cancel
animal (zannimo, bèt, animo) / animal
animatè (mètkay) / host
anime / brisk
animo / animal
anivèsè / anniversary
anivèsè / birthday
anizan / pleasant
anka (ka galon, ka) / quart
ankadreman / frame
ankal / none
ankiloze (dòmi) / numb
ankli / (v) include
ankli / including
anko (toujou) / yet
ankò (anouvo) / anew
ankò (a nouvo) / afresh
ankò / again
ankonbre / (v) crowd
ankonbre / overcome
ankouraje (aplodi) / (v) cheer
ankouraje (rekòmande) / urge
ankouraje / encourage
anksyete / anxiety
anlè (soutèt) / atop
anlè (soutèt) / above
anlè (anro, soutèt) / up
anlè / over
anlè / surface
anlè / upstairs
anlve / abduct
anmè / bitter
anmèdan / pay
anmède (anbete, traka, nwi) / bother
anmède (anbete) / annoy
anmède / (v) peeve
ann (annou) / let's
ann / a bunch
annavans / early
annik / just (in time)
annik / just
annik - only
anniye (anmède, anbete) / annoy
anniye / (v) bore
annò / golden
annou / let's
anonse / announce
anouvo / anew
anpakte (anbale) / (v) pack
anpeche, revoke / impeach
anpeche / deter
anpeche / prevent
anpenpan / (adj) fancy
anpil (trè, bien) / very (much),
anpil (plizye) / (adj) many
anpil (plis) / most
anpil / (a) lot
anpil / (adj) bunch
anpil / much
anpil / plenty
anplas / in place
anplis / moreover
anplwaye / (v) employ
anplwaye / employee
anpoche / pocket v
anpremye - primary
anpren (v. prete) / loan
anpresman / haste
anprèsman / zeal
anprizone / jail (to put in jail)
anprizone / imprison
anprizonnman / imprisonment
anpwazonnen / (v) poison
anreta (adv. ta) / late
anreta / overdue
anrichi / enrich
anro (soutèt) / up
anro (anlè) / over
anrole (rekrite) / enroll
anrole / (v) draft
ansanm / along
ansanm / together
ansante / healthy
ansè / cancer
ansèk / circular
ansekirite / (adj) secure
ansent (gròs) / pregnant
ansent (gwòs) / expecting
anseye / teach
ansèyman / assignment
ansi (vle) / (v) desire
ansibreka / uneven
ansòsele / bewitch
ansyen / former
ant (nan mitan, omilye) / between
antèman / burial
antere / bury
antèt (lejand) / caption
antete / determined
antouraj / environment
antouraj / surrounding
antoure / encircle
antoure / surround
antouzyas / rapt
antravè / athwart
antre (pòt) / entrance
antre / come in
antre / enter
antre / penetrate
antren / zest
antrepriz / enterprise
antrepriz / venture
antropoloji / anthropology
antye (tout) / entire
antye (tout) / whole
anvan / before
anvayi / (v) flood
anverite (tou) / quite
anvi / crave
anvi / birthmark
anvi / envy
anvi / to feel like
anvi / want
anviron (anviwon) / around

anviwènman (antouraj) / environment
anviwon / around
anvlòp, aman / casing
anvlòp / (n) envelope
anvye / envious
anyèl (chak ane, lan) / annual
anyen / nothing
aotvwa (byen fò) / aloud
ap rive; an rout / be on one's way
apa (separe) / (adj) separate
apante / (v) pace
apèn / (adv) mere
apendis / appendix
apik / high
apiye / lean
aplikasyon / application
aplodi (bat bravo) / (v) clap
aplodi / (v) cheer
aprann / learn
apre (dèyè) / after
aprè demen / the day after tomorrow
aprèmidi / afternoon
apresye / appreciate
apreyande (arete) / apprehend
apròch (fason) / (n) approach
apròch fason / approach
aproche / (v) approach

aproksimatif / (adj) approximate
aproksime / (v) approximate
apropo (a) / about
aprouve / approve
aprovizyone / cater
aptitud / ability
aptopriye / apt
apwen / ripe
apwofondi / careful
apye - afoot
ar, la / art
aran / herring
arestasyon / arrest
arete / apprehend
arete / apprehend
arete / (v) arrest
arete / (v) book
arete / detain
arid (steril) / barren
arid / infertile
arogan / arrogant
arondi / round
aroze / baste
artifisyèl / artificial
aryenafè / idle
asanble / assembly
asasen / killer
asayi (atake) / assail
ase (gran, laj , sifizan) / ample
ase (anpil) / plenty
ase (anverite, tou) / quite
ase (kont) / enough
ase / (adj) enough
asezonman / (n) relish
asfalt / asphalt
asfalt / pavement
asid / acid
asire (gen konfyans) / confident
asire / assure
asire / sure
asistans (v. ede) / help
asistans / assistance
asosyasyon / association
asosye / (v) associate
aspè / angle
aspè / aspect
asteris* / asterick
aswè (sware, swa) / evening
aswè / tonight
asye / steel
asyeje / besiege
asyèt (plat) / dish
at pou fri / batter
atach / brace
atach / (v) brace
atak (peryòd, kriz) / bow
atak (razya) / (n) raid
atake / assail
atake / attack
atansyon / (n) attention
atantif (apwofondi) / careful
atenn (rive) / attain
atenn (rive, jwenn) / (v) reach
atèri / land
atèri / (v) land
ateste (wè) / witness
ateste / attest
atifisyèl / boat
atik / article
atire / allure
atire / attract
atistik / artistic
atitid / mood
atitud / attitude
atmosfè (atitid) / mood
atmosfè / atmosphere
atò / then
atomik / atomic
atoufè / desperate
atrab / grasp
atravè / across
atròs / atrocious
atroupman / riot
av / will
ava (va) / (v) will
ava / avaricious
avadra / (n) vagabond
avalide / avouch
avalwa / advance
avan (anvan) / before
avanjou / dawn
avans (avalwa) / (n) advance
avanse (bay avalwa) / (v) advance
avanse (monte grad) / promote
avanse / forward
avantij / advantage
avèg (je pete) / (n) blind, to blind
avèg / (adj) blind
avegle (pete) je / dazzle
avèk / with
avèti / admonish
avètisman / warning
avi (notis) / notice
avid (grangou) / avid
avili / debase
avni (lavni) / future
avnu / avenue
avoka / esquire
avril / April
avrip (brid sou kou, bripbrip) / abrupt
avwan / oat
avyon / plane (airplane)
awoze / irrigate
ayè / tailor
Ayiti (Peyi Dayiti) / Haiti
Azi di Disès / Souteast Asia
Azi de Lès / East Asia
azil / haven
azil / asylum

Haitian Creole

Kreyol Dictionary

quick index to haitian creole and english dictionary words:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Haitian Creole


Haiti Worldwide

Free counters!